Ký kết giao ước thi đua năm 2021 Cụm thi đua số 3

Chiều ngày 17/3, tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Cụm thi đua số 3 Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chánh Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Dự hội nghị có đại diện Công đoàn 9 cơ quan trong Cụm.

Cụm thi đua số 3 gồm 9 gồm các cơ quan: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thống kê, Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ. Tại hội nghị, nhiều nội dung giao ước thi đua đã được các cơ quan trong Cụm thống nhất đề ra, trong đó có đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “ Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tiếp tục thực hiện nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,… Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thi đua năm 2021; dự thảo Nội dung phát động thi đua năm 2021; dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua Công đoàn số 3 và dự thảo Biểu chấm điểm thi đua 2021...

Phát biểu thảo luận các đồng chí cơ bản nhất trí với các nội dung do Cụm trưởng số 3 dự thảo, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung để góp phần thực hiện đảm bảo thắng lợi các chỉ tiêu đề ra nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn viên trong Cụm thi đua, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn trong Cụm ngày càng vững mạnh, góp phần thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021…

 
Đại diện Cụm công đoàn số 3 ký kết giao ước thi đua năm 2021
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 cơ quan Cụm thi đua số 3 đã ký Giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.
Nguyễn Đoan