Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Sáng ngày 13/08/2018, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung quan trọng của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng.
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh được nghe đồng chí Phạm Thị Hồng Yên - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giới thiệu khái quát về các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động văn phòng HĐND tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu, chủ động nghiên cứu, tra cứu các thông tin liên quan trên các trang Web chính thống của Chính phủ để nắm vững những nội dung cơ bản của ba Nghị quyết, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao./.
Lan Phương