UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích của 199 công trình, dự án cấp huyện sau 3 năm chưa triển khai thực hiện

Ngày 8/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 332 về việc hủy bỏ diện tích của các công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện sau 03 năm chưa triển khai thực hiện.

Thực hiện các quy định pháp, UBND tỉnh quyết định: Hủy bỏ diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích của 199 công trình, dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố với tổng diện tích: 5.828,6 ha trong đó: Đất trồng lúa 28,71 ha; Đất rừng đặc dụng 532,3 ha; Đất rừng phòng hộ 2.965,9 ha; Các loại đất khác còn lại 2.301,69 ha. Trong đó, thành phố Hà Giang có 19 công trình dự án đã hết hiệu lực hoặc chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện; huyện Mèo Vạc có 06 công trình do chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện; huyện Đồng Văn có 10 công trình, dự án do không bố trí được nguồn vốn để thực hiện; huyện Yên Minh có 17 công trình, dự án quá 3 năm không thực hiện; huyện Bắc Mê có 63 công trình, dự án không phù hợp với thực tế hoặc không có quyết định ghi vốn hay hủy bỏ để điều chỉnh lại vị trí và diện tích; huyện Vị Xuyên có 06 công trình dự án do Chủ đầu tư chưa liên hệ để thực hiện thu hồi đất; huyện Bắc Quang 40 dự án, công trình do Chủ đầu tư không triển khai các thủ tục về đất đai hay không có vốn thực hiện; huyện Quang Bình có 02 công trình dự án quá 3 năm không triển khai thực hiện do không bố trí được nguồn vốn; huyện Hoàng Su Phì có 11 công trình, dự án do chủ đầu tư chưa bố trí vốn cho dự án; huyện Xín Mần có 25 công trình dự án do không còn nhu cầu thực hiện, hay do chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn hoặc không triển khai các thủ tục về đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố công khai tại trụ sở UBND huyện, thành phố và UBND cấp xã, thị trấn có công trình, dự án hủy bỏ diện tích đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại Điều 1 quyết định này; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố, công khai của UBND các huyện, thành phố.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Danh sách chi tiết, nguyên nhân các công trình dự án hủy bỏ diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố sau 03 năm chưa thực hiện được trích dẫn dưới đây /uploads/news/2022_03/signed-so-qd-ubnd-huy-bo-dien-tich-cac-da-sau-3-nam-khong-thuc-hien-2022.pdf
Lan Phương