Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Ngày 4/6/2021 UBND tỉnh có văn bản số 1759/UBND-VHXH đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Để đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

UBND các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT, Bưu điện huyện, thành phố phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Phấn đấu đến 31/12/2021 có trên 70% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT hộ gia đình và có trên 10% số người được ngân sách Nhà nước mua và hỗ trợ mua BHYT được cài đặt, hướng dẫn sử dụng VssID, đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội: Phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý.

Phân công cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, cài đặt VssID trực tiếp tại các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị của tỉnh và các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT... để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; hỗ trợ người dân cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn người sử dụng đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

Sở Giáo dục Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, phối hợp với cơ quan BHXH đóng trên địa bàn triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng cơ quan BHXH thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc cài đặt ứng dụng VssID đến toàn thể người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để người dân hiểu được về lợi ích khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thanh Hà