Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch covid-19

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống dịch covid-19; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch covid-19. Ngày 4/10/2021, UB MTTQ Việt Nam Tỉnh Hà Giang đã có thư kêu gọi gửi các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 
 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Giang xin trân trọng đăng tải toàn văn Thư kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang như sau:

BBT