Hà Giang: Không tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tập trung phạm vi toàn trường

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh,thành phố trên cả nước có diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày Khải giảng năm học mới 2021-2022, ngày 19/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản số 3347/UBND-VHXH gửi  Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố “về việc tổ chức khai giảng trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh không tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Để đảm bảo mục tiêu, ý nghĩa  giáo dục truyền thống, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung để các trường phân công, bố trí giáo viên chủ  nhiệm lớp tổ chức khai giảng trong phạm vi lớp học. Thời gian không quá 30 phút trong tiết học đầu tiên ngày 05/9/2021. Về phòng, chống dịch bệnh thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.
BBT