Ủy ban nhân dân tỉnh họp Phiên họp tháng 11 năm 2018

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 11 năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, quốc phòng an ninh năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; xem xét thông qua một số dự thảo Báo cáo và tờ trình do các ngành tỉnh trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực và các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo MTTQ, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp
Theo Báo cáo, năm 2018 với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị do đó các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và đạt được kết quả quan trọng. Trong tổng số 45 chỉ tiêu kế hoạch giao thực hiện trong năm 2018 có 31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm 68,9%; 12 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100%, 2 chỉ tiêu đạt thấp dưới 70%. Trong năm tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 13.400 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 24,2 triệu đồng, tăng 8% so với năm 2017. Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.108 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2017. Ước tính năm 2018 sẽ công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã so với kế hoạch. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định;  quốc phòng an ninh được đảm bảo; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện… Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác thông tin, dự báo của một số sở, ngành chất lượng chưa cao; tính liên kết trong sản xuất và kết nối cung - cầu còn hạn chế; còn để xảy ra tình trạng vi phạm trong công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, đô thị. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tuy đã được cải thiện, nhưng chưa đạt yêu cầu; chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Chất lượng công vụ chưa được cải thiện đồng bộ; công tác tinh giản, sắp xếp, thu gọn đầu mối chủ yếu mang tính cơ học, số lượng biên chế giảm còn ít. Sự liên kết trong thực thi các nhiệm vụ liên ngành, liên cấp chưa thật sự đồng bộ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ; đặc biệt là triển khai các dự án thu hút đầu tư.
 

Đ/c Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp
 
Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018; tập trung làm rõ một số nhiệm như: Vấn đề hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước và giải pháp khắc phục; thực hiện ‘Một cửa liên thông’ của Ban quản lý khu kinh tế vào năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn hơn; nâng cao trách nhiệm quản lý của lãnh đạo UBND các huyện; quan tâm đến công tác giao chỉ tiêu tuyển mới giáo viên cho các huyện; xem các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới;  tăng cường công tác phát triển đội ngũ các bác sĩ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần chú ý đến đầu ra, nguồn gốc của thực phẩm; cần quan tâm hơn đến vấn để giải quyết lao động, tạo việc làm ổn định cho người dân thoát nghèo bền vững…

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá; trong đó, lồng ghép công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018. Cục Thống kê cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ số liệu về tốc độ tăng trưởng KT – XH của tỉnh trong năm 2018, nhất là số liệu về tổng sản phẩm, cơ cấu kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng. Các cơ quan trong khối Tài chính, Thuế, Kho bạc, Hải quan cần triển khai các giải pháp đảm bảo thu ngân sách. Các ngành liên quan cần xem xét lại vấn đề định mức đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; có sự đánh giá cụ thể, thực chất mức độ phát triển công nghiệp – thương mại – dịch vụ; quan tâm tới chất lượng dạy và học, nhất là việc bám trường, bám lớp của giáo viên; đặc biệt quan tâm tới chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đánh giá việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới; nâng cao chất lượng công vụ; đẩy mạnh thực hiện các dự án thu hút đầu tư; nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng sản phẩm đặc hữu; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có quyết tâm thực hiện…

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình của một số sở, ngành; trong đó có một số Tờ trình quan trọng trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh như: Tờ trình phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68 trong cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh năm 2019; Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019… Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát điều kiện thực tế, xây dựng định mức phân bổ ngân sách phù hợp với tinh hình thực tế của tỉnh, trên cơ sở đó các cơ quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp, tiếp tục chỉnh sửa, sớm hoàn thiện nội dung trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương và trình kỳ họp HĐND tỉnh để ban hành./.
Thanh Hà