Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Sáng ngày 14/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 5 năm và năm 2021 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra.
Đại biểu tham dự hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
Tham dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Mời dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố…

Năm 2020, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh 5 năm 2016 - 2020.

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.
 
Theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021- 2025; là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn tỉnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, để cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời thống nhất về nhận thức và hành động, từ đó tập trung tổ chức triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đại biểu dự hội nghị trên từng cương vị công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để bổ sung hoàn thiện Chương trình hành động, Quyết định, nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra đạt được hiệu quả cao nhất.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long thông qua dự thảo Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thông qua dự thảo Chương trình hành động về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH  năm 2021.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thông qua dự thảo Chương trình hành động về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025.
 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021; hướng dẫn công tác triển khai thực hiện  công tác đầu tư công năm 2021.
 
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc phát biểu thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến phong phú sâu sắc vào công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, về những giải pháp trọng tâm thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021. Đồng thời, cho ý kiến vào các dự thảo, Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021; Quyết định giao chỉ tiêu KT - XH năm 2021 cho các ngành, UBND các huyện/thành phố; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác đầu tư công năm 2021; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các ngành, UBND các huyện/thành phố; bàn các giải pháp về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức đầy đủ về tình hình, yêu cầu đặt ra, đổi mới tác phong làm việc, sâu sát cơ sở; nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH , quốc phòng, an ninh năm 2021.

Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, yếu kém năm 2020 Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã nêu. Xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch để cụ thể hóa 03 đột phá, 05 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Ban hành Nghị quyết để lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021 đảm bảo kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức giao chỉ tiêu KT - XH cụ thể cho các xã, phường, thị trấn xong trước ngày 31/12/2020.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vừa phục hồi, phát triển KT - XH, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng. Chủ động bố trí nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, nhất là ngành du lịch, dịch vụ, người lao động, người dân mất, thiếu việc làm, bị giảm sâu thu nhập. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn trong công tác lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo hiệu quả, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch KT - XH năm 2021.
                                                                            Hồng Minh