Tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Sáng 18/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát TTHC tỉnh Hà Giang năm 2019; bàn nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng hoạt động năm 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì Hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2019.
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Điện lực Hà Giang, Bưu điện tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo, CCVC Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban Thi đua khen thưởng, Trung tâm Thông tin - Công báo, phòng Nội chính - Pháp chế, phòng Hành chính - Tổ chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo, CCVC các sở, ngành trực tiếp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh…
 
Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và công tác kiểm soát TTHC đã được tỉnh Hà Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện CCHC. Quá trình thực hiện luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã; sự đồng thuận, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa các cơ quan chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của các cấp chính quyền địa phương; giảm bớt những phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền trong giải quyết TTHC. Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, bố trí cán bộ, lãnh đạo trong nguồn quy hoạch của các sở, ngành ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Chủ trương này đã dần đi vào cuộc sống và bước đầu đem lại tín hiệu tích cực. Kể từ ngày 05/11/2019 có 19/19 cơ quan cử cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Trong đó có 02 Phó giám đốc, 33 Trưởng phòng và tương đương; 13 Phó trưởng phòng và tương đương. Ngoài ra còn 02 cơ quan ngành dọc.

Tính đến ngày 11/12/2019, Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên toàn tỉnh: 94.954 hồ sơ (năm 2018 chuyển qua: 3.397 hồ sơ, tiếp nhận mới 91.557 hồ sơ). Số hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ là 87.561 (trong đó đã giải quyết sớm hạn đạt 73,20%; đúng hạn đạt 15,87%. Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 7.393 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến: 510 hồ sơ. Theo số liệu thống kê trên công cụ đánh giá đến hết ngày 11/12/2019 có 18 cơ quan được khách hàng đánh giá và kết quả đánh giá hài lòng, rất hài lòng đạt 96,24%; 32 giao dịch viên được khách hàng đánh giá và kết quả đánh giá hài lòng, rất hài lòng đạt 99,52%.

Trong năm 2019, Văn phòng đã tham mưu trình UBND tỉnh quyết liệt, kịp thời ban hành 11 quyết định, kế hoạch và trên 23 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; ban hành trên 53 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách TTHC, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế, chính sách, TTHC đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, gắn với các giải pháp ứng dụng CNTT, tạo sự đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch, công khai thông tin TTHC. Tham gia ý kiến thẩm định 02 dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh có chứa TTHC đối với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Văn hoá, thể thao và Du lịch; tham gia ý kiến đối với 12 dự thảo văn QPPL của Trung ương và của tỉnh khác.

Tính đến ngày 10/12/2019, Văn phòng đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 46 Quyết định công bố Danh mục TTHC, công bố TTHC và phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết TTHC, kết quả cụ thể: mới ban hành 455 TTHC; sửa đổi, bổ sung 521 TTHC; thay thế 30 TTHC; bị bãi bỏ 457 TTHC. Rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết so với quy định 392 TTHC. Cách thức tiếp nhận: qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3: 392 TTHC; tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 162 TTHC; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 889 TTHC; tiếp nhận qua Bộ phận một cửa các cấp 990 TTHC. Xây dựng quy trình liên thông giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC 281 TTHC. Đã thực hiện cập nhật, đăng tải lên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Cổng dịch vụ công quốc gia: 1.784 TTHC. Đã hoàn thành việc tích hợp tích hợp, dùng chung hệ thống xác thực (SSO) giữa phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa liên thông của tỉnh với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giữa cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông tỉnh Hà Giang với 2 thủ tục hành chính: Thông báo thực hiện khuyến mại và Đổi giấy phép lái xe…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát TTHC tỉnh Hà Giang năm 2019; thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, tham gia phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào một số nội dung: Việc tổ chức thực hiện thí điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng phương án “5 tại chỗ” (bao gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả thủ tục hành chính); thực hiện mục tiêu thực hiện cung cấp tối thiểu 30% TTHC đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; việc bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2019 đối với bộ phận một cửa cấp huyện…

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự đồng thuận của Ban giám đốc, các sở, ngành, đội ngũ cán bộ CCVC của Trung tâm đã rất quyết tâm trong triển khai thực nhiệm vụ năm 2019. Kết quả đạt được, đã góp phần đẩy mạnh CCHC vì Hà Giang phát triển, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm chính trị lớn của tỉnh trong lộ trình xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp; được phản ánh thông qua việc không ngừng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả và Quản trị Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index), chỉ số ứng dụng CNTT (ICT Index).
 
 Xác định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện cải cách hành chính. Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm việc rà soát, xây dựng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện theo quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC; thực hiện xây dựng quy trình nội bộ TTHC đối với các TTHC đã đăng ký thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” (bao gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; việc gửi hồ sơ liên thông giữa các cơ quan để xin ý kiến góp ý, thẩm định hoặc giải quyết được thực hiện 100% qua Hệ thống thông tin điện tử Một cửa; rà soát các TTHC  phù hợp với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đảm bảo thực hiện cung cấp tối thiểu 30% TTHC đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức độ 3,4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%.
 
Đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông năm 2020 và tổ chức hoàn thành 100% nhiệm vụ; ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai giải quyết TTHC theo phương châm “5 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện cam kết với Chính phủ về đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Dịp này, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của những cá nhân tiêu biểu xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2019.
 Hồng Minh