Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tập huấn cho Hòa giải viên tại huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần

Thực hiện Công văn số: 2499/BTP-PBGDPL ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải tại tỉnh Hà Giang, tỉnh Lào Cai và Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 5/6/2014 của Sở Tư pháp về tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho Hòa giải viên tại huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần. Trong 4 ngày, từ ngày 23/6 đến ngày 27/6/2014 Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở.
Đ/c Bùi Minh Hiệu, UV BCH Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại huyện Xín Mần.
Tham gia 02 lớp tập huấn gồm 240 Hòa giải viên của 383 Tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần. Tại lớp tập huấn các hòa giải viên đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải như: Luật Hòa giải ở cơ sở; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại và các kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần bồi dưỡng kiến thức pháp luật đặc biệt là những văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở và các nội dung về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; các quy định của pháp luật về đất đai từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các thành viên Tổ hòa giải để phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả cao.
 

Tác giả: Lê Huy