Nỗ lực trong hoạt động phòng cháy rừng của tỉnh Hà Giang

Theo Luật Lâm nghiệp, Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liên vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên. Rừng có vai trò rất quan trọng đối với con người và thế giới tự nhiên. Ngoài việc đóng góp cho môi trường sống trong lành, hiệu quả, rừng còn là môi trường để bảo tồn các loại động, thực vật khác nhau, trong đó có rất nhiều loài quý hiếm. Với đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ lớn là sinh sống gắn với rừng, sinh kế từ rừng. Chính vì vậy bảo vệ rừng nói chung và phòng cháy đối với rừng là nhiệm vụ rất quan trọng đối với các tỉnh miền núi.

Hà Giang là tỉnh miền núi, địa đầu cực Bắc của tổ quốc. Với tổng diện tích đất có rừng là 459.164,6 ha, chiếm 57,2% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, thì Rừng đóng vai trò rất quan trọng, chất lượng của rừng sẽ tác động tỷ lệ thuận với cuộc sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ rừng nói chung, phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng là nhu cầu cấp bách, không chỉ với các cơ quan chức năng mà với mọi người dân.

Phần 1  Hành lang pháp lý trong công tác phòng chống cháy rừng.
Luật Lâm nghiệp chú trọng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp, luật quy định việc cấm đưa chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy vào rừng trái quy định của pháp luật, cấm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. Luật cũng dành riêng 1 điều để quy định về việc phòng cháy, chữa cháy rừng (điều 39)  với các nội dung: Chủ rừng phải lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng; chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Mọi trường hợp sử dụng lửa trong rừng, gần rừng để dọn nương rẫy, dọn đồng ruộng, chuẩn bị đất trồng rừng, đốt trước mùa khô hanh hoặc dùng lửa vì mục đích khác, người sử dụng lửa phải thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng; Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiến hành hoạt động trong rừng, xây dựng công trình ở trong rừng, ven rừng phải chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy; thực hiện biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng; Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải kịp thời chữa cháy rừng, thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; khắc phục hậu quả sau cháy rừng và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chữa cháy rừng kịp thời; Trường hợp cháy rừng xảy ra trên diện rộng có nguy cơ gây thảm họa dẫn đến tình trạng khẩn cấp, việc chữa cháy rừng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp;  Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn hướng dẫn chủ rừng xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy rừng.

Trách nhiệm của các trách nhiệm của các tổ chức cá nhân được quy định rõ hơn trong các điều của Luật Lâm nghiệp: Điều 41 quy định Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng; Điều 43 quy định Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư  có trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của Luật này, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;  Điều 101 quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp, có trách nhiệm Tổ chức phòng cháy và chữa cháy rừng; Điều 102 quy định Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy rừng; Huy động các lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để ứng phó khẩn cấp chữa cháy rừng theo thẩm quyền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về cháy rừng; Điều 103,104 quy định Kiểm lâm là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, phương án phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng; Hướng dẫn chủ rừng lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng cho chủ rừng.

Và các quy định như trong kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng (Điều 51) Công trình phòng cháy và chữa cháy rừng bao gồm đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng, trạm quan sát, dự báo lửa rừng; kênh, mương, bể chứa nước, đập, hồ chứa nước phòng cháy và chữa cháy rừng. Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (Điều 94) Nhà nước có chính sách đầu tư cho các hoạt động trong đó có Đầu tư phương tiện, trang bị, thiết bị nhằm bảo vệ rừng; quan trắc, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Hoạt động khoa học và công nghệ về lâm nghiệp (Điều 96) Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong các hoạt động Phòng cháy và chữa cháy rừng; Chính sách hợp tác quốc tế về lâm nghiệp ( Điều 99) Thúc đẩy hợp tác với các nước có chung đường biên giới để giải quyết có hiệu quả vấn đề về cháy rừng, khói mù xuyên biên giới.

Luật phòng cháy chữa cháy cũng dành riêng 01 điều (Điều 19) để quy định việc Phòng cháy đối với rừng với các nội dung:“Trong quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác rừng phải dựa trên cơ sở phân loại rừng để xác định phạm vi bảo vệ an toàn phòng cháy và chữa cháy; phải phân chia rừng theo mức độ nguy hiểm về cháy và có biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng loại rừng. Ủy ban nhân dân các cấp, chủ rừng phải thực hiện các biện pháp phòng cháy phù hợp với cấp độ cảnh báo nguy cơ cháy rừng; Khi lập quy hoạch, dự án phát triển rừng phải có giải pháp phòng cháy và chữa cháy cho từng loại rừng; Các cơ sở, nhà ở trong rừng hoặc ven rừng, đường giao thông, đường ống dẫn các chất nguy hiểm về cháy, nổ, đường điện đi qua rừng hoặc ven rừng phải bảo đảm khoảng cách, hành lang an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với rừng theo quy định của pháp luật; Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi hoạt động trong rừng hoặc ven rừng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.”

Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản dưới luật quy định cụ thể về Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy (Điều 31) Mỗi khu rừng phải có phương án chữa cháy, do chủ rừng xây dựng và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực tập định kỳ theo phương án được duyệt. Quy định về việc chỉ huy chữa cháy (Điều 37) Khi xảy ra cháy, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.  Trường hợp chưa đến kịp thì  chủ rừng là cơ quan, tổ chức thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy; nếu chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân thì trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy; Người đứng đầu đơn vị kiểm lâm hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy.

 Ngoài ra luật còn quy định việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy với các loại rừng; Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và giữa Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện phòng cháy và chữa cháy rừng. Trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; Phương án chữa cháy rừng….

Phần 2. Hà Giang nêu cao trách nhiệm trong phòng chống cháy rừng.
Với diện tích rừng rộng lớn, trong đó 373.911,1 ha rừng tự nhiên, 73.858,0 ha rừng trồng, đất trống chưa có rừng 145.666,6 ha. Trong những năm từ 2014 đến 2017 trên địa bàn tỉnh xẩy ra 73 vụ cháy rừng (Năm 2015 xảy ra 33 vụ cháy rừng, thiệt hại 109,35 ha rừng; Năm 2016 xảy ra 32 vụ cháy rừng, thiệt hại 159,37 ha rừng; Năm 2017 xảy ra 08 vụ cháy rừng, thiệt hại 30,14 ha rừng). Tuy nhiên đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang không xẩy ra vụ cháy rừng nào. Để có được kết quả đó, là nỗ lực của các cấp các ngành và người dân trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Các vụ cháy rừng đều được phát hiện sớm, cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp đã nhanh chóng chỉ huy, huy động lực lượng kịp thời dập tắt đám cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Để thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống cháy rừng hiệu quả, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện và đặc biệt đã tham mưu xây dựng và thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 28/10/2012. Đồng thời duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp giữa (Công an, Quân đội, Sở NN&PTNT, Quản lý Thị trường, UBND các huyện, thành phố); Quy chế phối hợp các tỉnh giáp ranh (Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang); Quy chế phối hợp giữa 3 tỉnh giáp ranh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ rừng luôn được quan tâm chú trọng, nhất là việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm lâm và các tổ đội bảo vệ rừng ở thôn bản, đội xung kích của các xã, phường và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng trong tỉnh. Công tác xây dựng, thực tập kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng  được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, nhằm nâng cao nhận cho cộng đồng về chính sách của nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong phòng cháy, chữa cháy rừng và giới thiệu lợi ích của rừng đối với cuộc sống con người, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như:  thông qua bản tin khuyến nông, các phương tiện thông tin đại chúng; nêu gương người tốt, việc tốt về công tác bảo vệ rừng, xây dựng các bảng nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, biển cấm lửa và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, in ấn và phát hành các tài liệu phổ biến về phòng cháy, chữa cháy rừng và các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ rừng. Đặc biệt là phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo xây dung nội dung tuyên truyền công tác công tác này trong chương trình giáo dục kỹ năng cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2014 đến năm 2018, đã tổ chức được 7.456 cuộc với 481.050 lượt/người tham gia. Sở Nông nghiệp và PTNT với vai trò nòng cốt đã đôn đốc ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Công ty Lâm nghiệp xây dựng và điều chỉnh kế hoạch, bổ sung phương án phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô hanh hàng năm, xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn toàn.

Với tổ chức lực lượng công tác phòng chống cháy rừng, ngoài các lực lương được giao trách nhiệm chính như Công an, Quân đội, Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 11 Ban chỉ đạo các huyện, thành phố với 292 thành viên; 195 Ban chỉ đạo các xã, thị trấn với 4.439 thành viên; 208 đội xung kích với 5.335 thành viên; 1.990 tổ, đội quần chúng thôn bản với 1.990 thành viên; 205 tổ  đội thuộc các công ty lâm nghiệp; các Ban quản lý rừng rừng đặc dụng, phòng hộ với 1.349 thành viên. Thực tế các vụ cháy rừng đều được phát hiện sớm, lực lượng tại chỗ kịp thời dập tắt, không có vụ cháy lớn do đó chưa huy động đến các lực lượng vũ trang tham gia chữa cháy rừng. 

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 05 huyện trọng điểm dễ cháy rừng đó là Yên Minh, Bắc Mê, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, còn lại là các huyện có nguy cơ cháy vừa. Để phát hiện cảnh báo cháy rừng, tỉnh đã xây dựng các điểm chốt, trạm phòng cháy chữa cháy rừng ứng trực để thực hiện việc tuần tra, canh gác quản lý người ra vào rừng và phát hiện sớm lửa rừng, sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy, dập tắt lửa rừng, tổ chức trực 24/24 giờ vào những ngày nắng nóng. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Chi cục Kiểm lâm và thực hiện phần mềm cảnh báo cháy rừng thông qua tin nhắn điện thoại để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.  

Trên thực tế, ngoài những vấn đề khách quan như thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, biến đổi thất thường ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp, địa hình chia cắt, phức tạp, xa xôi, hiểm trở, cơ sở hạ tầng thiếu thốn là những vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thì vấn đề đời sống nhân dân miền núi khó khăn, thiếu việc làm, sống chủ yếu phụ thuộc vào rừng và đặc biệt là tập quán phát nương làm rẫy của đồng bào cũng là thách thức mà cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc để bảo vệ rừng nói chung và phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng. Ngoài ra việc đầu tư của Nhà nước cho hoạt động lâm nghiệp vẫn còn hạn chế. Một số chủ trương,dự án được phê duyệt, triển khai thực hiện nhưng lại không được cấp kinh phí, như công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Lực lượng Kiểm lâm được giao nhiệm vụ là nòng cốt trong công tác này, nhưng còn mỏng và phân tán, chuyên môn, nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế, không có lực lượng chữa cháy rừng chủ lực, chuyên ngành để ứng phó với các vụ cháy rừng lớn cấp quốc gia. Phương tiện, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, khi cháy rừng xảy ra, mặc dù huy động rất nhiều người tham gia song hiệu quả chữa cháy rừng đôi khi chưa như mong muốn, có lúc còn lúng túng, bị động. Chủ trương xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng bước đầu được thực hiện, nhưng các chủ rừng chưa chủ động trọng việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là việc phát hiện sớm lửa rừng để tổ chức xử lý khi đám cháy mới phát sinh. Việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế, phần mềm hiện nay chưa được nâng cấp.

Để tiếp tục giữ rừng an toàn trước giặc lửa, trong thời gian tới các chủ thể chuyên trách cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc những nhiệm được giao theo quy định của pháp luật. Đổi mới, sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác và phải huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, nhất là các tổ đội xung kích, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng./.
 Minh Quang