Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Sáng 19.1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và 11 huyện, thành phố. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Đàm Văn Bông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến – Phó chủ tich UBND tỉnh, Trần Đức Quý – Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 chỉ rõ, trong điều kiện bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức như tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cắt giảm đầu tư công …. nhưng với quyết tâm cao để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Hà Giang đã đổi mới tư duy; phát huy trí tuệ tập thể, năng động sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy không đạt mục tiêu đề ra nhưng xét trong từng nhóm ngành, lĩnh vực quan trọng vẫn có những chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến hết năm 2014 tỉnh Hà Giang đã có 3 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu khả quan, công tác tổ chức lại sản xuất cho nông dân; thu hút và gắn liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với người dân đã có bước đột phá. Chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện. Chủ quyền, lãnh thổ quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng. Bên cạnh những kết quả trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2014 cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào đời sống còn hạn chế; hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp phải nhiều khó khăn… Khắc phục những hạn chế đã nêu, xác định năm 2015 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2011 – 2015) với những chỉ tiêu trọng tâm như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6,5%; tổng sản lượng lương thực 40 vạn tấn; giá trị công nghiệp gần 4.000 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.550 tỷ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,65%... UBND tỉnh đã xây dựng các chỉ thị, chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Nội dung trọng tâm trong chỉ thị, chương trình hành động của UBND tỉnh là yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh và giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung hoàn thiện Đề án tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực hiện tổ chức sản xuất cho nông dân, khuyến khích hỗ trợ các loại hình sản xuất tập trung theo hướng liên kết “4 nhà” và phương án “5 cùng”. Tiếp tục lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu cuối năm tỉnh có 9 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Về công nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong lĩnh vực thủy điện, chế biến khoáng sản... Triển khai nghiêm túc các cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, học sinh vùng cao và chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo thực hiện công bằng, công khai, đúng đối tượng...
 

Đ/c Triệu Tài Vinh Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá những kết quả mà tỉnh Hà Giang đạt được trong giai đoạn vừa qua là tương đối toàn diện trong đó có thể kể đến như tỷ lệ giảm nghèo cao, thu ngân sách tăng mạnh, các lĩnh vực du lịch và khoa học công nghệ, công tác đối nội, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng đã có những chuyển biến rõ rệt. Để có được kết quả trên là do có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; việc tổ chức thực hiện đã có nhiều linh hoạt như chủ động lồng ghép nguồn vốn, tranh thủ nguồn đầu tư của TW. Bên cạnh đó sự quyết liệt của người đứng đầu các cấp, các ngành cũng đã tạo ra luồng sinh khí mới trong toàn tỉnh. Về nhiệm vụ năm 2015, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành cần quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ cũng như Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Trong đó cần tập trung vào đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo nguồn lực, xây dựng cơ chế chính sách; thực hiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng; xây dựng và triển khai đề án đổi mới nâng cao chất lượng công tác tiếp dân. Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực cho phát triển; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đề án vị trí việc làm; tăng cường tái cơ cấu nông nghiệp; Nhân rộng các mô hình hay trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động việc làm cũng cần được quan tâm.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị tỉnh cần tập trung nguồn lực, ưu tiên cho đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là tại các đô thị trung tâm. Phân công cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị gắn với đó là thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Quan tâm đến việc nâng cao mức sống cho người dân, chuyển đổi tập quán sản xuất theo hướng hàng hóa. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân.

Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cũng như nội dung tham luận của các đại biểu. Để triển khai thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đề nghị: Trong năm 2015 toàn tỉnh cần nêu cao quyết tâm chính trị, thống nhất tư tưởng và hành động trong quá trình lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ phấn đấu thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần: Tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường gắn kết giữa các ngành, các lĩnh vực để phát triển. Cải thiện và tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để thu hút các nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông cũng đề nghị ngay từ những ngày đầu của năm 2015 từng ngành, từng đơn vị phải tập trung xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cho sát với tình hình thực tế sau đó tổ chức quán triệt, phổ biến xuống từng cán bộ, đảng viên để đồng loạt tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

Tác giả: Lan Phương