Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng Dự bị động viên

Sáng ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã phường) triển khai Luật Dân quân tự vệ ( DQTV)và Luật lực lượng Dự bị động viên. Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghịcó lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; thường trực UBND, Ban CHQS các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn…
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai Luật DQTV và Luật lực lượng Dự bị động viên.
Trong thời gian một ngày, đại biểu được nghe báo cáo viên Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 8 chuyên đề gồm: Luật dân quân tự vệ  năm 2019 và các Nghị định chi tiết thi hành Luật; Luật lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 72//NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; Nghị định một số điều Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV; Nghị định quy định chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam... 
 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại Hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của lực lượng DQTV và lực lượng Dự bị động viên trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật Lực lượng Dự bị động viên, Luật DQTV, đồng chí yêu cầu báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề cần bám sát và thể hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin chính xác, liên hệ và vận dụng sáng tạo, sát với tình hình thực tế địa phương.
 
Các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung cơ bản của 2 luật và các quy định có liên quan; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng DQTV, Dự bị động viên.
 
Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm rõ hơn các quy định của LuậtDQTV, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương trên phạm vi toàn tỉnh.
  Hồng Minh