Hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 03/5/2019, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 36 – NQ/TW, ngày 01/7/2017 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Kết luận số 29 – KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34 – CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được triển khai tích cực từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Việc giáo dục, chăm lo xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, đạo đức, nhân cách được đề cao. Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đã và đang được quan tâm, bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị, việc đưa văn hóa truyền thống của các dân tộc vào truyền dạy trong trường học bước đầu thu được kết quả tốt. Công tác thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội được quan tâm, các quy tắc ứng xử văn hóa trong cộng đồng được xây dựng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển khá toàn diện, từ phong trào quần chúng đến hoạt động chuyên nghiệp góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh ở các thôn, bản, tổ dân phố. Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật đã bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, nhiều tác phẩm có giá trị đã góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Giang đến đông đảo công chúng.

Đối với Nghị quyết số 36 – NQ/TW, ngày 01/7/2017 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, kết quả cho thấy: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đề ra; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong giai đoạn mới được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực: Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của tỉnh có bước tiến vượt bậc, từ vị trí cuối bảng xếp hạng vươn lên đứng thứ 17/63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc năm 2018; việc đầu tư lắp đặt các điểm cầu kết nối để triển khai hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại giữa các đơn vị; hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực ngày càng được mở rộng với chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai kết nối mạng LAN, Internet và mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ tốt hơn trong điều hành và tác nghiệp; các hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh được vận hành, duy trì hoạt động liên tục, liên thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn toàn tỉnh góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử năng động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 29 – KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Qua 7 năm triển khai thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã kịp thời quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận 29 của Ban Bí thư, ngành Tuyên giáo của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền nội dung cốt lõi của Kết luận 29 đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tại cơ sở; ngành Bưu điện tỉnh nỗ lực, cố gắng trong công tác phát hành, đưa báo chí đến đúng đối tượng sử dụng với thời gian nhanh nhất; công tác quản lý báo, tạp chí của Đảng cơ bản đã được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện theo quy định; việc thực hiện mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức đọc, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nề nếp, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nâng cao cảnh giác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa được tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Nhận thức của các cấp, chính quyền được nâng lên, các cơ quan chức năng đã chủ động triển khai nắm bắt, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi phá hoại, các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cơ hội không để bị động trước âm mưu chống phá của kẻ thù. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn đề cao cảnh giác; hoạt động báo chí xuất bản được quản lý chặt chẽ, đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng củng cố, phát triển; các vấn đề dân tộc, tôn giáo được quản lý phù hợp, không để xảy ra vụ việc phức tạp hay bị lợi dụng chống phá…; mọi chủ trương, đường lối của Đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo dư luận tích cực và được nhân dân đồng tình, ủng hộ; công tác xây dựng Đảng được củng cố, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lỗi sống trong cán bộ, đảng viên dần được đẩy lùi; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, xứng đáng là phên dậu của Tổ quốc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy  yêu cầu các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò lãnh đạo; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế để tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của T.Ư\trung ương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Tám lời căn dặn của Bác Hồ gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định về nêu gương cán bộ, đảng viên. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo đúng vị trí, việc làm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là định hướng cho thanh, thiếu niên trong việc ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Nâng cao chất lượng bình xét, công nhận danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, CNTT; tập trung các nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong năm 2019.

Nhân dịp này, đã có 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng.
 Lan Phương