Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030

Sáng 19/6/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các thành viên Hội đồng khoa học nghiệm thu Đề tài; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.
Toàn cảnh hội nghị.
Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 là Đề tài do UBND tỉnh đặt hàng trường Chính sách công và Quản lý Fulbright theo hướng mua kết quả nghiên cứu khoa học. Với mục tiêu, cụ thể hóa những định hướng, giải pháp thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn năm 2030; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của tỉnh và đưa ra những giải pháp thực hiện phù hợp, khả thi. Đề tài gồm 5 chuyên đề lớn là: Chiến lược phát triển KT – XH tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030; tái phân bổ ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư; phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn cho cụm ngành du lịch Hà Giang và chuyên đề Phát triển kinh tế biên mậu tỉnh Hà Giang.

Tại Hội nghị, đại diện trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày kết quả nghiên cứu đề tài và tóm tắt dự thảo chương trình hành động. Đánh giá cho thấy, Đề tài được triển khai có chất lượng và hàm lượng khoa học cao. Đơn vị tổ chức nghiên cứu và người thực hiện cùng song song thực hiện. Đề tài được triển khai đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, là sản phẩm hội tụ giữa đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu với một địa phương còn nhiều khó khăn, song cũng tiềm năng phát triển là rất lớn. Ngay sau khi Đề tài được nghiệm thu, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình động, thành lập các nhóm hành động tại các sở, ngành đồng thời tổ chức tập huấn cho các đơn vị. Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng khoa học đã bỏ phiếu đánh giá  đề tài xếp loại xuất sắc.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao chất lượng và tính khả thi của Đề tài. Đồng chí đánh giá đây là cách làm rất mới, vận dụng phương pháp khoa học trên cơ sở nghiên cứu kỹ điều kiện thực tế của địa phương, qua đó đã đưa ra đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Để triển khai Đề tài vào thực tiễn, đồng chí đề nghị 5 nhóm hành động cần đưa ra kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công nhiệm vụ theo từng năm, từng giai đoạn, làm đến đâu chắc đến đó, không chạy theo số lượng, thành tích. Các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho UBND tỉnh bước đi phù hợp, cân đối nguồn lực đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề tài.Thanh Hà