Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Chiều 17/01, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia và Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh đang công tác trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; Thường trực Huyện ủy các huyện, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng, phó các phòng thuộc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đại tá Tô Quang Hanh, Phó Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 33, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong đó đã nêu bật 6 mục tiêu, 5 nguyên tắc và 8 nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó đã nêu bật những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; với quan điểm và mục tiêu là gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao khả năng tự phòng, chống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong giai đoạn mới…

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang