Hà Giang giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 794/QĐ – UBND về giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Đối tượng áp dụng là Hộ gia đình; doanh nghiệp, hợp tác xã; các cơ quan sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập. Thời gian thực hiện 03 tháng (tháng 5,6,7 năm 2020). Ngân sách tỉnh cấp bù cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang. Ngân sách huyện cấp bù cho đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn.

UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang phối hợp cùng các ngành chức năng, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc giảm giá nước sinh hoạt kịp thời, đúng quy định. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí để cấp bù cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang và hướng dẫn các đơn vị xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.
Lan Phương