Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện uỷ Quản Bạ

Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Quản Bạ, ngày 22/7/2021, Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Thường trực Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Quản Bạ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quản Bạ để kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở.
Toàn cảnh buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quản Bạ
Đảng bộ huyện Quản Bạ có 53 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 15 đảng bộ, 38 chi bộ trực thuộc, tổng số Đảng viên 3.966 đảng viên. Trong thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tỉnh, sự quyết tâm chính trị, đoàn kết, đồng lòng, gắn bó với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp được khai thác; khoa học công nghệ được ứng dụng vào sản xuất; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, xây dựng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới, dịch vụ, du lịch được đầu tư phát triển. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt; công tác phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục – đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, Quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại, hợp tác được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ được đổi mới; được BTV Tỉnh uỷ lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở và diễn ra thành công tốt đẹp; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Đ/c Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Thường trực Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Quản Bạ phát biểu tại buổi làm việc
 
Qua các buổi làm việc với Đảng ủy xã Quyết Tiến, thị trấn Tam Sơn và nghe báo cáo của BTV Huyện ủy Quản Bạ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các vị đại biểu đã trao đổi thẳng thắn và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề chưa kịp thời; chất lượng học tập, quán triệt  học tập Nghị quyết còn thấp; một số địa phương, xã cụ thể hóa chưa sát với điều kiện thực tế; chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận; chưa quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu…
 
Đoàn làm việc với Đảng ủy thị trấn Tam Sơn
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh với BTV Huyện ủy Quản Bạ trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đặc biệt phát huy vai trò của đảng viên, quần chúng nhân dân trong phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo các xã kịp thời quán triệt học tập, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên; khắc phục tình trạng đảng viên xem nhẹ việc học tập nghị quyết của Đảng; đổi mới công tác tuyên giáo; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện thường xuyên việc nêu gương đảng viên; phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao tổ chức chiến đấu của Đảng; đổi mới công tác đánh giá đảng viên nhằm phát hiện bồi dưỡng đảng viên ưu tú; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nâng cao công tác kiểm tra giám sát của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo các xã kiện toàn lại các Ban chỉ đạo ở các xã; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng bằng các quy chế, quy định cụ thể; quan tâm chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Thanh Phong