Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chủ trì họp giao ban báo chí tháng 9/2016

Chiều ngày 29/9/2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9/2016. Chủ trì hội nghị giao ban do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, thông tấn báo chí tại địa phương...
Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí
Qua nghe báo cáo đánh giá công tác báo chí tháng 9/2016 do cơ quan chủ trì chun b, cơ bn báo cáo đã nêu cụ thể v tinh thn trách nhim ca các cơ quan báo chí, các tin, bài phn ánh trên Cng thông tin đin tử ca tnh, Trang thông tin đin tử Tnh u, Trang thông tin đin tử "Đi biu nhân dân tnh Hà Giang" và Bn tin, các Trang thông tin các sở, ngành, đoàn th, các huyn, thành phố đã chú trng tuyên truyn các ni dung hot đng quan trng như: Tuyên truyn kỷ nim 125 năm ngày thành lp tnh, 25 năm ngày tái lp tnh Hà Giang và đón nhn Huân chương Đc lp hng nht gn vi tuyên truyn kỷ nim 71 năm Cách mng tháng Tám và Quc khánh 2-9... Công tác tuyên truyn thông qua báo, Bn tinđã phn ánh kp thi đy đ và rõ nét các hot đng ca lãnh đo tnh, trong công tác lãnh đo, chỉ đo trên tt cả các lĩnh vc, phát trin kinh tế, văn hóa - xã hi ca tnh; đc biệt đưa tin, phn ánh về các hot đng ca lãnh đo tnh làm vic ti các huyn, thành ph nhm tăng cường  công tác lãnh đo, chỉ đo sâu sát từ cơ sở đ hoàn thành các chỉ tiêu, mc tiêu phát trin kinh tế, xã hi trong nhng tháng cui năm 2016.

Ti hi nghị giao ban cơ bn các thành phn dự Hi nghị đu đng tình vi báo cáo đánh giá tng hp ca cơ quan chủ trì; báo cáo đã cp nht thông tin khá đy đ và phân tích rõ ràng về hot đng tuyên truyn ca các cơ quan ngôn lun trên đa bàn toàn tnh. Về phương hướng tuyên truyền trong thời gian tới các ý kiến thảo luận đề nghị đy mnh công tác tuyên truyn về Lễ hi hoa Tam giác mch nhm thu hút đông đo du khách trong và ngoài nưc đến vi Hà Giang.

Phát biu kết lun Hi ngh giao ban báo chí tháng 9, đng chí Nguyn Văn Hưng, Phó Trưng ban Tuyên giáo Tnh y đã tiếp thu các ý kiến tho lun; đng thi nhn mnh các ni dung đnh hưng tuyên truyn trong tháng 10/2016 các cơ quan báo chí, tiếp tc bám sát nhim vụ chính trị ca tnh để tp trung tuyên truyn theo đnh hưng ca Ban Tuyên giáo Tnh y đã nêu trong báo cáo; đy mnh công tác tuyên truyn vic thc hin Nghị quyết Đi hi đng các cp nhim kỳ 2015 - 2020, thc hin Chỉ thi số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 ca Bộ Chính trị " Về đy mnh hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, tác phong Hồ Chí Minh"...tuyên truyn vic duy trì sĩ số học sinh năm hc 2016-2017; đc bit tp trung tuyên truyn sâu rng v Lễ hi hoa Tam giác mch và Lễ hi văn hóa dân tộc Mông ln thứ Hai ti tnh Hà Giang./. 
                                                                  Mnh Linh