Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê họp Phiên tháng 9/2017

Ngày 26/9/2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Mê họp phiên tháng 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về nhiệm vụ tháng 9 và bàn phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2017. Dự phiên họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện và một số ngành liên quan.
Toàn cảnh phiên họp
Tại phiên họp, các đồng chí trong BTV Huyện uỷ đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy tháng 9/2017; nghe UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực, BTV Huyện ủy tháng 9 năm 2017 và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh chỉ đạo từ đầu năm đến nay; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách và quản lý, sử dụng các nguồn vốn 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; báo cáo kết quả triển khai xây dựng các gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2017; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 26-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng”; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU, ngày 28-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2020”; cho ý kiến vào các nội dung của cấp ủy như: Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và công tác xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả kiểm tra tập thể Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện theo Điều 30 Điều lệ Đảng (Theo Quyết định số 403-QĐ/HU, ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy)… Qua các báo cáo cho thấy trong tổng số 28 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐND huyện có 7 chỉ tiêu đã đạt trên 100% KH; 01 chỉ tiêu đạt 50% KH, các chỉ tiêu còn lại đạt từ 70% đến dưới 100% KH. Ngoài ra có một số chỉ tiêu đạt khá cao như: Giá trị sản xuất bình quân/1ha đất cây canh tác đạt 46,1 triệu đồng/ha/năm đạt 98,8% KH, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng lương thực bình quân đầu người 565,2 kg, đạt 101,7% KH, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 31,1 tỷ đồng, đạt 81,4%KH, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước...

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và những tháng tiếp theo năm 2017. Trong đó, tập trung cho việc đảm bảo điều kiện sinh sống cho nhân dân trên địa bàn huyện tránh tình trạng di dân đi các nơi khác lập nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; thu hút nguồn lực đầu tư bằng nguồn vốn từ bên ngoài; tổ chức tốt ngày hội Thể dục – Thể thao trên địa bàn huyện; tập trung phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu chưa đạt và còn đạt thấp trong thời gian tới; trồng rừng kinh tế gắn với cây dược liệu; phát triển kinh tế theo quy mô trang trại của các hộ gia đình; quan tâm chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…
 Trường Huy