Hà Giang phát triển các loại hình hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới

Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh Hà Giang đã có trên 700 hợp tác xã (HTX) được thành lập và đi vào hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bước đầu các HTX đã thể hiện được vai trò là chỗ dựa vững chắc trên các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và kinh doanh tại các vùng nông thôn trong tỉnh.
Công ty cổ phần vật tư Nông lâm nghiệp - một loại hình HTX hiệu quả
Các HTX kinh doanh trên địa bàn của tỉnh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, trong đó nhiều HTX phát triển khá mạnh và đã thể hiện được vai trò trợ giúp cho các hộ và các nhóm hộ gia đình nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy công cuộc xoá đói giảm nghèo. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, nhiều HTX đã đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển kinh doanh, liên kết mở rộng ngành nghề. Một số HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp đã làm tốt một số khâu dịch vụ, từ đó làm nền tảng góp phần nâng cao hiệu quả đối với quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh nhà. Việc xây dựng hợp tác xã cũng là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với yêu cầu xã phải có tổ hợp tác hoặc HTX  hoạt động có hiệu quả.
 
Tuy nhiên, hiện nay các HTX trên địa bàn của tỉnh hoạt động còn mang tính tự phát, do vậy sự đóng góp cho nông nghiệp nông thôn còn hạn chế và chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 42 xã điểm theo kế hoạch của tỉnh, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Trước tiên cần phải hướng dẫn, bồi dưỡng và nâng cao năng lực để các HTX trở thành động lực chủ yếu trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí đã đề ra. Chủ động tư vấn cho các HTX phát triển, mở rộng nhiều ngành nghề, dịch vụ kinh doanh thích hợp nhằm phục vụ tốt hơn cho nông nghiệp nông thôn như sản xuất các loại dụng cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; thu mua và chế biến các sản phẩm từ nông, lâm nghiệp; tổ chức dịch vụ cung ứng phân bón, giống, thuốc trừ sâu và nhất là các loại hình dịch vụ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp mang tính mũi nhọn của tỉnh… Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế, chính sách phù hợp để cho các HTX được thuê đất lâu dài nhằm ổn định sản xuất, yên tâm đầu tư công nghệ và được vay vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tác giả: Phạm Văn Phú