Đảng bộ huyện Quang Bình lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng để phát triển kinh tế - xã hội

Xác định rõ công tác vận động quần chúng trong tình hình mới là một nhiệm vụ rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong những năm qua Đảng bộ huyện Quang Bình thường xuyên lãnh đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phối kết hợp, tăng cường bám sát cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vì thế đã tạo được lòng tin đối với nhân dân trên địa bàn toàn huyện.
Các đồng chí lãnh đạo huyện, xã (Quang Bình) thăm các mô hình phát triển kinh tế tại xã Vĩ Thượng.
Khẳng định những kết quả đạt được, đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của đảng, nhà nước, của tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” Đảng bộ huyện thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước  về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề liên quan đến công tác dân vận. Đặc biệt các cấp ủy cơ sở đã trực tiếp chỉ đạo các Ban chi ủy chi bộ thôn bản, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã tăng cường phối, kết hợp trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với các hộ nghèo, khó khăn bằng các chương trình đầu tư hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xóa nhà tạm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của địa phương …

Thực tế cho thấy, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng phương hướng nhiệm vụ từng quý, năm sát với Nghị quyết của Đảng bộ huyện và tình hình thực tế ở cơ sở. HĐND các cấp chủ động cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, phối hợp tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. UBND các cấp đã từng bước đổi mới công tác quản lý điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng, HĐND các cấp, việc phân cấp quản lý nhà nước cho các đơn vị theo thẩm quyền tiếp tục được thực hiện, các nội dung công việc phát sinh được tập trung giải quyết theo đúng quy định, chất lượng hiệu quả các mặt công tác ngày càng được nâng lên. Lực lượng vũ trang huyện thường xuyên duy trì chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. MTTQ và các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh…

Phát huy nguồn lực sẵn có của địa phương, bằng ý chí tự lực tự cường, đoàn kết toàn dân, trong những năm qua nền kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển tích cực và tăng trưởng nhanh, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng các ngành xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tính đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 15%, cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp 36,5%, công nghiệp xây dựng 31,9%, thương mại dịch vụ 32,5%. Tổng giá trị sản phẩm đạt gần 1.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,2 triệu đồng/người/năm, tổng sản lượng lương thực trên 36.000 tấn, lương thực bình quân đầu người gần 700 kg/người/năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 42 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 15%. Kinh tế hộ gia đình đã có bước phát triển mạnh, toàn huyện có hàng ngàn hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt mức thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/năm. Nguồn vốn các chương trình dự án mục tiêu, sử dụng đúng luật và hiệu quả, thông qua đó góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng và bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, trình độ dân trí được nâng lên.

Tiếp tục phát huy công tác này trong những năm tiếp theo, đồng chí Hoàng Ngọc Liên cho biết thêm: Trước hết là nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân về công tác dân vận; đồng thời quán triệt, triển khai, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến trong công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”, đổi mới phương pháp nội dung lãnh đạo công tác dân vận gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng vũ trang, phát huy vai trò của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung kiện toàn, củng cố hệ thống dân vận các cấp, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận… Như vậy mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… 

Tác giả: Hiến Chương