Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 02 Kỳ họp(kỳ họp thứ 12, 13 bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là hai kỳ họp phát sinh tăng so với Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020; đồng thời phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh theo kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm. Tại 3 kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 26 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết; khảo sát các nội dung liên quan để phục vụ cho công tác thẩm tra, đặc biệt là đối với các dự thảo Nghị quyết chuyên đề. Riêng Kỳ họp thứ 13 bất thường diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu các huyện. Tại 2 kỳ họp bất thường HĐND tỉnh đã biểu quyết, thông qua 13 Nghị quyết. Trong đó có 9 Nghị quyết chuyên đề và 04 Nghị quyết về công tác cán bộ; các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Tại kỳ họp thứ 14, dự kiến sẽ thông qua 13 Nghị quyết, trong đó 11 Nghị quyết do UBND tỉnh trình, 02 Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình. Các Ban HĐND tỉnh đã xem xét, thẩm tra 10 báo cáo (gồm 07 báo cáo của UBND tỉnh và 03 báo cáo của các cơ quan tư pháp); các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao là cơ sở để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu thảo luận và xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chứ 01 cuộc giám sát chuyên đề về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương của thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2017 - 2020 trên phạm vi toàn tỉnh. Hoạt động Tiếp xúc cử tri và tiếp nhận đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11 và trước Kỳ họp thứ 14, để báo cáo kết quả kỳ họp và thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp đến cử tri; 11/11 tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 52 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Sau tiếp xúc cử tri Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh đề nghị xem xét, giải quyết. Đến nay 20 ý kiến, kiến nghị sau Kỳ họp thứ 11 đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 26 đơn thư của công dân gửi đến.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 06 phiên họp Thường trực và các Ban HĐND tỉnh hàng tháng nhằm đánh giá các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác đã đề ra và xem xét quyết định thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của tỉnh chuẩn bị các văn bản trình tại các Kỳ họp HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; tham gia ý kiến vào các dự án Luật của Quốc hội, dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội... Chỉ đạo Ban Biên tập duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang, đăng tải các Nghị quyết Kỳ họp thứ 12, 13 bất thường HĐND tỉnh và 384 tin, bài về các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các tin tức tổng hợp hoạt động ở cơ sở; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 23 chuyên mục về ý kiến cử tri và trả lời ý kiến cử tri; phát hành Bản tin nội bộ số 11 và đề cương truyên truyền Ban tin số 12.

Bên cạnh những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND tỉnh là: Tiếp tục tổ chức thành công Kỳ họp thứ 14, 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỳ họp bất thường nếu có; thực hiện tham vấn nhân dân đối với các dự thảo Nghị quyết có nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách trước khi trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh. Phối hợp với UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn tiếp theo; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025 trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Thực hiện hoàn thành tốt các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại điểu HĐND tỉnh theo Nghị quyết về chương trình giám sát đã đề ra; thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát phát sinh nếu có; thực hiện tốt các hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh và giám sát thường xuyên theo quy định. Tổ chức phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân Quý III, IV năm 2020; thực hiện cuộc giám sát công tác xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung và các công trình hồ treo do Thường trực HĐND tỉnh giao; tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 14, trước và sau Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành chức năng giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Tham gia các chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tại địa phương; các chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ ngành Trung ương. Phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng Đề án tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Triển khai thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời chuẩn bị tốt việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ hiệp thương và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; kiện toàn các chức danh Lãnh đạo HĐND cấp tỉnh, cấp huyện sau Đại hội đảng các cấp. Nâng cao chất lượng các tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang; cung cấp thông tin, tài liệu cho các đại biểu; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND tỉnh. Tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 Lan Phương