Tích cực triển khai Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung và cụ thể hóa chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh, ngày 09/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh hà Giang đã ban hành các Quyết định phê duyệt dự án liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Dự án liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu; Dự án liên kết trồng lạc để bao tiêu sản phẩm lạc củ và chế biến tinh dầu lạc; Dự án liên kết chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt.

Mục tiêu chung của Dự án liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu là nhằm chuyển nhanh các hình thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, mang tính chất hàng hóa theo chuỗi giá trị ngành hàng từ sản xuất đến tiêu thụ. Tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng xuất, sản lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường và góp phần tạo công ăn, việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân; góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Liên kết "doanh nghiệp - hợp tác xã - nông hộ" và chuỗi giá trị "trồng-chế biến-tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu" một cách bền vững, bảo vệ môi trường và thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án này được giao cho Công ty cổ phần dược liệu Bông sen vàng làm chủ đầu tư và cũng là đơn vị chủ trì liên kết; cơ quan quản lý dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang (trực tiếp là Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh). Cây dược liệu chủ yếu là Quế; Nhân trần; Thảo thuyết minh; Cúc hoa vàng và Hà thủ ô với 40 ha diện tích cây trồng. Quy mô liên kết là doanh nghiệp với 04 hợp tác xã, triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Giang và các huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Vị Xuyên và Quang Bình. Hình thức liên kết là liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ sản phầm. Dự án liên kết được triển khai trong thời gian 5 năm từ 2021 đến 2025, trong đó ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ dự án trong thời gian 3 năm từ 2021 đến 2023; trong 2 năm còn lại, chủ trì liên kết và các đối tác chủ động nguồn lực để thực hiện theo hợp đồng liên kết.

Đối với Dự án liên kết trồng lạc để bao tiêu sản phẩm lạc củ và chế biến tinh dầu lạc, mục tiêu của dự án nâng cao hiệu quả trong sản xuất và chế biến dầu lạc trên địa bàn thông qua việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào trong khâu sản xuất và thu hoạch sản phẩm; đảm bảo đầu vào chất lượng và đảm bảo tiêu thụ toàn bộ sản phầm của nông dân tham gia; ổn định sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân tham gia dự án. Đồng thời giúp hợp tác xã có vùng nguyên liệu ổn định để sơ chế, chế biến, đảm bảo sản lượng và chất lượng hàng hóa cung cấp cho các đơn vị tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Loại sản phẩm liên kết là trồng lạc để bao tiêu sản phẩm lạc củ và chế biến tinh dầu lạc.

Cơ quan quản lý dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn). Chủ đầu tư dự án đồng thời là chủ trì liên kết là Hợp tác xã Nông sản dầu lạc Đồng Yên; quy mô liên kết là sự liên kết giữa chủ đầu tư với 633 hộ tham gia trồng 200 ha lạc, địa điểm tại các xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang và các xã Vị Thượng, Tiên Yên, Bằng Lang huyện Quang Bình. Theo quy mô dự án, sự liên kết được thực hiện trong thời gian 3 năm từ 2021 đến 2023, trong đó phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được thực hiện trong 2 năm 2021 và 2022; thời gian tiếp theo chủ trì liên kết và các đối tác chủ động nguồn lực để thực hiện theo hợp đồng liên kết.

Dự án liên kết chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt là dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) quản lý. Chủ đầu tư (chủ trì liên kết) là Công ty cổ phần công nghệ cao Nâng Thoại. Các đơn vị, tổ chức liên kết là 03 hợp tác xã và 01 tổ chăn nuôi với mục tiêu nuôi 190 con bò, trong đó Công ty cổ phần công nghệ cao Nâng Thoại trực tiếp nuôi 100 con bò cái sinh sản giống Lai Sin; các đơn vị liên kết nuôi 90 con bò đực bằng giống 3BBB. Địa điểm liên kết là xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. Thời gian thực hiện là 5 năm từ 2021 đến 2025, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án trong 2 năm 2021 và 2022; thời gian 3 năm tiếp theo thì chủ trì liên kết và các đối tác chủ động nguồn lực để thực hiện theo hợp đồng liên kết.

Mục tiêu chung của dự án là chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, cung cấp bò giống và bò siêu thịt có chất lượng cho người dân; cung cấp sản phẩm từ thịt bò chất lượng cao vào các siêu thị, thị trường lớn trong và ngoài tỉnh; góp phần phát triển chăn nuôi bò của địa phương. Chuyển đổi cơ cấu giống có chất lượng; hình thành mô hình điển hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với chất lượng tốt nhất, đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng, giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò trên địa bàn thông qua việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Hỗ trợ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Phát triển sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân tham gia dự án, đồng thời giúp cho chủ đầu tư có nguồn giống chất lượng, ổn định về sản lượng và chất lượng hàng hóa để cung cấp cho các đơn vị tiêu thụ; góp phần nâng phát triển thương hiệu bò của huyện Vị Xuyên…

Các quyết định phê duyệt dự án là bước đi đầu tiên, động thái tích cực trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Các dự án được triển khai thành công, hiệu quả sẽ tạo ra những mô hình điển hình trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo định hướng phát triển ngành Nông nghiệp và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Để các dự án triển khai thành công và hiệu quả, Tỉnh cần phát huy tốt vai trò quản lý Nhà nước của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã; phát huy tính chủ động tích cực của các chủ thể tham gia dự án và đặc biệt cần phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp nhằm động viên, khuyến khích các chủ thể tham gia dự án, đồng thời kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập, tồn tại trong việc thực thi các chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, đảm bảo Nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.
Hùng Hải