Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Hà Giang họp phiên tháng 3/2014

Sáng ngày 10/4/2014, Tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với các Ban HĐND tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động tháng 3, chương trình công tác tháng 4/2014. Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự họp có các đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lý Thị Hơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, phó các phòng chuyên môn và chuyên viên phòng công tác HĐND tỉnh thuộc Văn phòng
Đ/c Vương Mí Vàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh nêu rõ kết quả hoạt động tháng 3, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra như: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2013 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ và Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần thứ 3; ban hành Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015; ban hành Báo cáo tổng kết hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014; tình hình tổ chức và kết quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang từ đầu nhiệm kỳ (2011 - 2016) đến nay; Báo cáo tổng kết công tác tiếp công dân, xử lý, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND các cấp; cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh và đã hoàn thành chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra, các Tổ đại biểu đã thực hiện việc tiếp công dân, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2014.....

Các đại biểu cơ bản nhất trí với kết quả hoạt động tháng 3, phương hướng tháng 4/2014 và bổ sung một số nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2014.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu và giao cho Văn phòng trên cơ sở các ý kiến tham gia hoàn chỉnh báo cáo để ban hành./.

Tác giả: Thanh Hà