Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về nội dung chương trình kỳ họp thứ Chín (chuyên đề)

Chiều ngày 12/8/2013 Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV tỉnh ủy - PCT HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ Chín (chuyên đề). Mời dự có UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viên Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, các phòng chuyên môn của Văn phòng.
Đ/c Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Sau khi Lãnh đạo Văn phòng thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI (nhiệm kỳ 2011-2016) dự kiến tổ chức ngày 26-27/9/2013 và ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chúng Thị Chiên, UVBTV Tỉnh ủy, PCT - HĐND tỉnh kết luận:

Kỳ họp sẽ thực hiện các nội dung về công tác cán bộ (miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Bùi Văn Tuân do chuyển công tác và kiện toàn ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh). Kỳ họp sẽ xem xét 06 Tờ trình của UBND tỉnh (Tờ trình về Quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2014; Tờ trình về việc giao biên chế Công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2014; Tờ trình Qui định mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với thành viên trong biên chế của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình về chính sách sử dụng đất, mức kinh phí đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; chế độ thù lao của Cán bộ, Cộng tác viên Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 14/2007/NQ – HĐND, ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh về việc Qui định mức trợ cấp, đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy vào chữa bệnh, cai nghiện tại Trung tâm Giao dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang; Tờ trình Qui định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang). Kỳ họp dự kiến thông qua 08 nghị quyết tương ứng với nội dung các Tờ trình như trên.

Kết thúc cuộc họp đồng chí Chúng Thị Chiên, UVBTV tỉnh ủy, PCT - HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan chuẩn bị chu đáo các văn bản trình kỳ họp, đảm bảo thời gian theo qui định. Giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ tại kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND tỉnh./.

Tác giả: Hoàng Văn Đồng