Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 2

Chiều ngày 26.2.2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2020. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và phòng chuyên môn.
Đ/c Phạm Thị Hồng Yên - Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 của HĐND tỉnh
Phiên họp đã tập trung xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 của HĐND tỉnh; Chương trình chi tiết Kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; xem xét tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành bổ sung biểu giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 tại Nghị quyết số 39/NQ – HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh; thông qua nghị quyết, kế hoạch, đề cương giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương…
 
Đối với kết quả hoạt động tháng 1, tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh cho thấy: Trong tháng 1, tháng 2 hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 22 văn bản gồm 15 công văn, 01 báo cáo, 05 kế hoạch, 01 chương trình; tiếp nhận 05 đơn thư của công dân gửi đến, đã chuyển 02 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành 01 văn bản trả lời và hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại và xếp lưu 02 đơn thư đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tham gia chủ trì và tham dự nhiều hội nghị quan trọng khác. Bên cạnh đó, các Ban HĐND tỉnh đã đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh về nội dung giám sát năm 2020; Chương trình công tác trọng tâm năm 2020; tham dự các hội nghị của tỉnh tổ chức; dự họp đầy đủ các phiên họp Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh. Nghiên cứu triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực của mỗi Ban. Hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thực hiện đúng theo kế hoạch ban;  tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 10/11 tổ đại biểu đã có phiếu phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh về nội dung giám sát của Tổ đại biểu năm 2020 trên địa bàn ứng cử;

 

Đ/c Bùi Quang Trí - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp

Chương trình công tác trọng tâm tháng 3 của Thường trực HĐND tỉnh là ban hành Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát và kế hoạch, đề cương giám sát về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 – 2020 và việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; ban hành văn bản đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết đơn, thư của công dân trên địa bàn theo thẩm quyền... Các Ban HĐND tỉnh rà soát, hoàn thiện các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thảo luận tại phiên họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo tờ trình bổ sung thêm một số nhiệm vụ cho các Ban HĐND tỉnh trong tháng 3.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì Phiên họp tháng 2 Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
 
Kết luận phiên họp, đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung các nội dung hoàn thiện các văn bản. Nhất trí dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 12 (bất thường) – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2020; nhất trí giao cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết đơn thư tố giác tội phạm và giám sát tiến độ điều tra buôn lậu khẩu trang qua cửa khẩu phụ ở Mèo Vạc bổ sung vào nhiệm vụ trọng tâm tháng 3; giao cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản trả lời UBND tỉnh đối với Tờ trình đề nghị ban hành về bổ sung biểu giao kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2020 tại Nghị quyết số 39/NQ – HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh; giao cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thu thập, bổ sung để hoàn thiện đề cương giám sát./.
 Lan Phương