Phiên họp thứ 5 – Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh: Thảo luận tại hội trường

Tiếp tục Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, sáng ngày 08/12/2017, HĐND tỉnh tổ chức Phiên thảo luận tại hội trường do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên điều hành phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn  tặng hoa chúc mứng đồng chí Phạm Hồng Thu trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Mở đầu Phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trình bày Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận ở 4 tổ và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua thảo luận tại tổ đã có tổng số 55 lượt ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu mời tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết kỳ họp.

Cũng tại Phiên thảo luận, căn cứ theo đề nghị tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đã giải trình một số nội dung, cụ thể: Tại Báo cáo số 490 của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 2 năm 2016, 2017 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo rõ tình hình nợ đọng và giải pháp giải quyết. UBND tỉnh trả lời như sau, tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 5/11 huyện báo cáo về tình hình nợ đọng của huyện, nên đến thời điểm này Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa tổng hợp được số nợ đọng XDCB thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh, nội dung này UBND tỉnh sẽ tổng hợp, xác minh lại số nợ đọng theo đúng tiêu chí và báo cáo HĐND tỉnh sau. Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018, các Ban HĐND tỉnh cho rằng việc giảm trừ biên chế như dự thảo nghị quyết là chưa hợp lý, nhất là đối với cấp huyện thực hiện giảm đồng đều mỗi huyện, thành phố 02 chỉ tiêu mà chưa căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình và công việc được giao của từng đơn vị. Về nội dung này, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định để có sự điều chỉnh, cân đối hài hòa biên chế giữa các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, trước mắt việc cắt giảm đồng đều chỉ tiêu công chức của các huyện, thành phố như đề nghị của UBND tỉnh là phù hợp và cần thiết. Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2018, các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ lý do hiện nay chỉ thực hiện việc giảm trừ chỉ tiêu số lượng người làm việc đối với khối sự nghiệp giáo dục và đào tạo và sự nghiệp y tế, trong khi đó, với tình hình thực tế hiện nay, số lượng học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT ngày càng tăng còn số lượng biên chế lại không được bổ sung, trái lại hệ thống các trường chuyên nghiệp của tỉnh tỷ lệ tuyển sinh rất ít so với biên chế giáo viên được giao nhưng chỉ tiêu giảm lại ít, nên xem xét việc tinh giản biên chế tại các trường chuyên nghiệp. Trả lời về nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, khi triển khai sẽ thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp điều chuyển đến các cơ quan, đơn vị phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo. Để khắc phục khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, sau khi HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên chế, trong quá trình quản lý, UBND tỉnh sẽ giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên tiến hành rà soát để điều chuyển giữa đơn vị thừa sang đơn vị thiếu, đảm bảo tính cân đổi, hài hòa giữa các đơn vị, đồng thời ngành giáo dục và đạo tạo phải tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương thu gọn các điểm trường, tăng quy mô lớp học, đối với các đơn vị sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác sẽ đẩy mạnh lộ trình tự chủ trong thời gian tới.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn giải trình các nội dung khác có liên quan như: Việc thực hiện cấp bổ sung nguồn vốn khắc phục sửa chữa công trình bị thiệt hại do mưa lũ; Nhu cầu tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động giao đoạn 2016 – 2020; Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Về phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018; Công tác quản lý nhà nước của cấp, ngành đối với hoạt động khác thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn; Về nguyên nhân việc chậm phân bổ ngân sách nhà nước trong năm 2017 và giải pháp khắc phục.

Cùng với đó, Thường trực UBND tỉnh và các ngành thành viên UBND tỉnh cũng đã giải trình thêm các nội dung gồm: Thực trạng việc trồng rừng hiện nay; giải pháp để các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả trong thời gian tới; Giải pháp để triển khai chương trình “1 triệu tấn xi măng” có hiệu quả và giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới được kịp thời; Công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản; …

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thảo luận 2 vấn đề còn ý kiến khác nhau đó là: Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030.

Kết thúc phần thảo luận, tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trình bày tờ trình về việc đề nghị bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Hồng Thu – Chánh Thanh tra tỉnh. 54/60 đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả ông Phạm Hồng Thu trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu 96,2% so với đại biểu dự kỳ họp và đạt 86,6% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh./.
Hoàng Nguyễn