Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

Năm 2019 với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân là: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, cùng với sự quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã lãnh, chỉ đạo HĐND thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm góp phần vào thành tích chung của tỉnh, cụ thể.
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
Về lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức các Kỳ họp HĐND tỉnh, trong năm Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh, chỉ đạo HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại 3 kỳ họp, HĐND tỉnh đã giành thời gian cho các đại biểu thảo luận và thống nhất biểu quyết ban hành 42 nghị quyết, đặc biệt trong kỳ họp cuối năm, Đảng đoàn đã chỉ đạo Thường trực HĐND ứng dụng công nghệ thông tin trong biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp, góp phần giảm chi phí, nhanh chóng và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Nhìn chung các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo phù hợp với các chủ trương của cấp uỷ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tính khả thi, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề, HĐND tỉnh luôn được Đảng đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện, ngoài việc giám sát thường xuyên thông qua các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp, thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp (trong năm đã có 13 ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh, nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc được cử tri và dư luận quan tâm), thông qua hoạt động giải trình, chất vấn giữa 2 kỳ họp tập trung vào các vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm (trong năm Đảng đoàn HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, trong năm, đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức được 01 phiên giải trình, chất vấn với 19 nội dung)... Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh, chỉ đạo HĐND dân tỉnh tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND tỉnh, thông qua việc giám sát chuyên đề của HĐND đã chỉ ra những mặt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, trên cơ sở đó kiến nghị với UBND tỉnh và các cấp, các ngành giải quyết theo đúng thẩm quyền, trong năm đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 37 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (trong đó: Thường trực HĐND thực hiện Giám sát, khảo sát: 5 cuộc; Ban Kinh tế - Ngân sách: 3 cuộc; Ban Pháp chế:2 cuộc; Ban Văn hóa – Xã hội: 03 cuộc; Ban Dân tộc: 02 cuộc; các tổ đại biểu: 22 cuộc), đã có 249 kiến nghị về những vướng mắc, tồn tại trong thực hiện công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; các kiến nghị cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng chịu sự giám sát nghiêm túc triển khai, thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tham gia 04 cuộc giám sát do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mời…

Trong công tác tiếp xúc cử tri cũng được Đảng đoàn chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh luôn đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri, đối tượng tiếp xúc cử tri theo Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021", đề cương tiếp xúc cử tri theo hướng ngắn ngọn, trọng tâm, dễ truyền đạt … Ngoài thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, Đảng đoàn còn chỉ đạo các Đại biểu HĐND tỉnh gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và nhân dân, để hiện thực hóa “mỗi đại biểu là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật”. Từ sau Kỳ họp thứ 8 đến trước Kỳ họp thứ 11 các Tổ đại biểu đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại 124 điểm thuộc các xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND tỉnh đề nghị xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng trả lời, giải quyết được 120/150 ý kiến.

Trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt việc thông báo lịch và tổ chức tiếp công dân theo định kỳ, chỉ đạo các tổ đại biểu, có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch cho các đại biểu thực hiện tiếp công dân và thông báo lịch tiếp công dân trên các phương tiện thông tin để công dân biết. Khuyến khích đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo hình thức gặp gỡ công dân trực tiếp, phù hợp với tính chất công việc và điều kiện thực tế; việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh phải gắn với việc hướng dẫn công dân thực hiện đúng các qui định của pháp luật về khiếu nai, tố cáo, gửi đơn thư khiếu nại tố cáo đúng trình tự, thủ tục qui định. Trong năm các tổ đại biểu đã hoàn thành tiếp công dân mỗi quý một lần tại địa bàn ứng cử; Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 86 đơn thư (12 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo, 61 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh). Qua xem xét, phân loại và xử lý, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 30 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay các cơ quan đã giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết 18/30 đơn, đạt tỷ lệ 60%; còn 12 đơn đang trong thời gian giải quyết.

Ngoài việc lãnh, chỉ đạo, HĐND tỉnh thực hiện theo quy định của luật, trong năm do yêu cầu của cơ quan cấp trên và nhiệm vụ phát sinh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh như: Chủ trì tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để đánh giá kết quả triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức thành công Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện năm 2019; tham gia ý kiến một số dự thảo Luật theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; cho chủ trương giải quyết những vấn đề phát sịnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa hai kỳ họp theo quy định của luật; thực hiện chế độ, chính sách đối với công tác cán bộ thuộc thẩm quyền; dự các hội nghị khi được mời...

Hy vọng với kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của HĐND tỉnh đạt được trong năm qua, sẽ là tiền đề để Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.
Hải Đăng