Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh Hà Giang bầu

Tại Kỳ họp thứ Tám, thay mặt cử tri toàn tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định của Nghị định số 85/2014/QH13 của Quốc hội ngày 28/11/2014 về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Các vị đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh Hà Giang bầu
Theo đó, để có cơ sở cho việc đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, tất cả các trường hợp thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này đều đã có Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mình và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp. Thường trực HĐND tỉnh đã gửi báo cáo tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất đạo đức, lối sống của từng người được lấy phiếu tín nhiệm tới các đại biểu HĐND tỉnh để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu, làm căn cứ cho việc đánh giá mức độ tín nhiệm của mình đối với từng người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
         
Trên tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh, bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh (trừ các trường hợp chưa đủ 9 tháng công tác liên tục từ khi HĐND tỉnh bầu, phê duyệt đến ngày diễn ra Kỳ họp theo quy định).
         
Theo kết quả được công bố, ông Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang nhận số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 53/55 phiếu (02 phiếu tín nhiệm). Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do  HĐND tỉnh bầu, Kết quả cụ thể như sau:

 
STT Họ và tên Chức vụ Số phiếu hợp lệ Kết quả
Phiếu tín nhiệm cao Tỷ lệ (%) Tín nhiệm Tỷ lệ (%) Tín nhiệm thấp Tỷ lệ (%)
Khối Thường trực HĐND tỉnh
1 Thào Hồng Sơn Chủ tịch HĐND 55 53 89.8% 2 3.3% 0 0%
2 Chúng Thị Chiên Phó CT TTr HĐND tỉnh 55 52 88.1 % 2 3.3% 1 1.6%
3 Hoàng Văn Vịnh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 55 36 61% 17 28.8% 2 3.3%
4 Hoàng Văn Kiên Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh 55 37 62.7% 17 28.8% 1 1.6%
5 Bùi Quang Trí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 55 46 77.9% 9 15.2% 0 0%
6 Phạm Thị Hồng Yên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh 55 41 69.4% 12 20.3% 2 3.3%
Khối UBND tỉnh
7 Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND 55 40 67.8% 12 20.3% 3 5.1%
8 Nguyễn Minh Tiến Phó CT TTr UBND 55 51 86.4% 2 3.3% 2 3.3%
9 Trần Đức Quý Phó CT UBND 55 39 66.1% 14 23.7% 2 3.3%
10 Hà Thị Minh Hạnh Phó CT UBND 55 44 74.5% 10 16.9% 1 1.6%
11 Hầu Văn Lý Giám đốc Công an 54 36 61% 16 27.1% 2 3.3%
12 Nguyễn Công Dần Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy QS tỉnh 55 39 66.1% 16 27.1% 0 0%
13 Nguyễn Văn Tuệ GĐ Sở TT&TT 55 29 49.1% 26 44.0% 0 0%
14 Nguyễn Đức Vinh GĐ Sở NN& PTNT 55 22 37.3% 28 47.5% 5 8.5%
15 Nguyễn Hồng Hải GĐ Sở VHTT &DL 55 28 47.5% 25 42.4% 2 3.3%
16 Phạm Hồng Thu Chánh Thanh tra tỉnh 52 25 42.4% 23 39% 4 6.8%
17 Nguyễn Tiến Lợi GĐ Sở KH&ĐT 55 28 47.5% 25 42.4% 2 3.3%
18 Sùng Đại Hùng GĐ Sở LĐTB&XH 55 32 45.2% 22 37.3% 1 1.6%
19 Hoàng A Chinh Giám đốc Sở Xây dựng 55 25 42.4% 25 42.4% 5 8.5%
20 Hoàng Gia Long Giám đốc Sở GTVT 55 33 55.9% 19 32.2% 3 5.1%
21 Nguyễn Khắc Quyền GĐ Sở Công Thương 55 25 42.4% 24 40.7% 6 10.1%
22 Hà Việt Hưng GĐ Sở Tài chính 55 37 62.7% 17 28.8% 1 1.6%
23 Lý Thị Lan GĐ Sở Ngoại vụ 55 37 62.7% 18 30.5% 0 0%
24 Hoàng Văn Nhu GĐ Sở TN&MT 55 17 28.8% 32 54.2% 6 10.2%
25 Hoàng Đức Tiến Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 55 20 33.9% 30 50.8% 5 8.5%
26 Lương Viết Thuần GĐ Sở Y tế 55 28 47.5% 26 41.1% 1 1.6%

 
Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Các đại biểu đã thực hiện trọng trách cao cả, vừa có ý nghĩa chính trị, pháp lý, khách quan, công tâm và chính xác đối với việc lấy phiếu. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ trọng trách mà cử tri, nhân dân và các đại biểu HĐND đã tin tưởng, kỳ vọng./.

Hoàng Nguyễn