Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang sau một năm nhìn lại

Năm 2014 là năm quyết định kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra; trên cơ sở Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh. HĐND tỉnh Hà Giang căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương để ban hành các Nghị quyết sát với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, vị thế của cơ quan dân cử; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP năm 2014 tại UBND tỉnh
Trong năm 2014, HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 Kỳ họp (có 2 Kỳ họp thường kỳ, 1 Kỳ họp chuyên đề). Các Kỳ họp trong năm đạt kết quả tốt và ngày càng đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ, dành nhiều thời gian hơn cho đại biểu thảo luận, quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua các Kỳ họp Đại biểu HĐND tỉnh đã giành nhiều thời gian tham gia thảo luận với 135 lượt ý kiến và thống nhất biểu quyết ban hành 48 Nghị quyết có chất lượng, có tính khả thi, là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Các Nghị quyết HĐND tỉnh được ban hành đều phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các Nghị quyết này đã và đang đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Nghị quyết thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ đầu tư, phát triển đất và bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 – 2020; Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan quan tâm thực hiện nhất là công tác thẩm tra tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng; các báo cáo thẩm tra mang tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin giúp đại biểu làm căn cứ trong việc thảo luận và quyết định; chương trình Kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý. Chủ tọa kỳ họp đã có nhiều đổi mới trong điều hành các phiên họp; phát huy được trí tuệ của các đại biểu tham gia ý kiến. Hoạt động thảo luận tại các kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, có chất lượng. Hoạt động chất vấn được tiến hành dân chủ, công khai, trách nhiệm, có tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm; việc trả lời chất vấn của các ngành, các cấp cơ bản đáp ứng được với yêu cầu đề ra.

 


Đại biểu Lệnh Xuân Kiềm (Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quản Bạ) chất vấn tại kỳ họp 
 

Trong năm 2014 này cũng là năm thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo tinh thần Nghị quyết 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 35 của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đúng năng lực, sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của người được lấy phiếu tín nhiệm. Qua đó giúp cho người lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình, phát huy ưu điểm, có phương hướng khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn tăng cường thực hiện chức năng giám sát của mình. Trong năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện 49 cuộc giám sát, khảo sát, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và đưa ra 316 kiến nghị, đề xuất đối với các Bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng có giải pháp thực hiện tốt hơn. Các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện đúng luật, mục đích, yêu cầu, địa điểm. Phương pháp tiến hành giám sát được xác định cụ thể nội dung, đề cương được chuẩn bị kỹ lưỡng, không trùng lặp. Nhờ đó, chất lượng các cuộc giám sát ngày càng nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực, phát hiện và kiến nghị khắc phục được nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri: các Đại biểu, Tổ đại biểu đều thực hiện tiếp xúc cử tri đúng quy định. Trong năm, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 95 điểm thuộc các xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố để thông báo dự kiến nội dung, chương trình và kết quả các kỳ họp thứ 11, 12, 13. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, các Đại biểu, các Tổ đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp 431 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Hà Giang. Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 48 kiến nghị đến UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định.

 

Toàn cảnh buổi TXCT

Hoạt động tiếp công dân: Thường trực HĐND tỉnh luôn duy trì thực hiện tiếp công dân theo qui định, đồng thời tổ chức cho đại biểu, tổ đại biểu tiếp công dân tại địa bàn ứng cử; thông qua công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo Thường trực HĐND tỉnh kịp thời chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm thụ lý, giải quyết theo đúng quy định.

Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được từng bước đổi mới; thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri ngày càng chặt chẽ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện, thành phố triển khai nhiều hoạt động như: Tham gia giám sát tại địa phương, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận đơn thư của công dân; kiến nghị các vấn đề liên quan đến địa phương nơi tổ đại biểu hoạt động...

Năm 2015, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tốt các Kỳ họp thường kỳ và chuyên đề năm 2015 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI; thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước, sau các Kỳ họp để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với Đảng, Nhà nước; tổ chức tiếp công dân theo quy định, tiếp nhận, yêu cầu và đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết đơn, thư của công dân trên địa bàn theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã” của Thường trực HĐND các huyện, thành phố; tổ chức tốt các hội nghị tổng kết, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp; tham gia các hội nghị, hội thảo do Trung ương và tỉnh tổ chức... tin tưởng rằng, với khí thế thi đua mới HĐND tỉnh Hà Giang sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2015.

Tác giả: Lan Phương