Hiệu quả trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Chính phủ và của tỉnh, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” vào hoạt động nghiệp vụ, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại sở Tài nguyên - Môi trường
Qua hoạt động giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh cho thấy, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC, Sở đã chú trọng công tác tuyên truyền lồng ghép các nội dung CCHC tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt, họp của cơ quan; thông qua “Ngày pháp luật” và các phương tiện thông tin truyền thông khác. Qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức trong ngành xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm trong thực hiện những công việc cụ thể về CCHC được giao; phát huy tính chủ động và trách nhiệm điều hành tổ chức, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý. Sở đã xây dựng chương trình hành động và triển khai đồng bộ trên cả 5 lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công. Đơn cử, về cải cách thể chế, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường như: Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản trên đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thực hiện chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động về đẩy mạnh CCHC của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống kê, rà soát được 69 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và đã được UBND tỉnh công bố. Hiện nay, Sở đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30 là tiến hành rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc, với mục tiêu đơn giản hoá 30% thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và chủ động tham mưu đề xuất với UBND tỉnh để công bố.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trực thuộc Văn phòng Sở; chủ động đổi mới về nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Song song với đó là công bố công khai, niêm yết các trình tự thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí và lệ phí tại bộ phận “một cửa”. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, công khai, minh bạch hóa các quy định về TTHC theo hướng đơn giản hóa đã giảm được các thủ tục phiền hà, sách nhiễu. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các hồ sơ liên quan chỉ việc nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” mà không phải đến từng phòng làm các thủ tục; rút ngắn được thời gian đi lại.

Qua buổi giám sát cho thấy điểm nổi bật trong công tác CCHC của đơn vị trong thời gian qua đó là lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, nhắc nhở việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính ở các phòng, ban, đơn vị và bộ phận “một cửa”. Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính. Hiện nay, tất cả các phòng, ban của Sở đều áp dụng ISO trong hoạt động chuyên môn. Đây là một biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, tạo nề nếp làm việc khoa học, nâng cao trách nhiệm trong công việc của từng cán bộ, công chức. Cùng với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Sở đã chủ động và mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, từng bước thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đó, việc quan tâm đầu tư hạ tầng cho công nghệ thông tin được coi là khâu quan trọng đầu tiên trong ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, Sở đã trang bị cho mỗi cán bộ công chức có 1 máy vi tính, các cán bộ công chức của Sở đã lập được hộp thư điện tử, phục vụ cho việc khai thác, trao đổi thông tin, chuyên môn nghiệp vụ hiệu quả.  Bộ phận “một cửa” được trang bị máy vi tính kết nối mạng LAN, mạng Internet, bảng tra cứu các thủ tục hành chính bằng điện tử. Ngoài ra Sở còn chủ động nâng cấp, hiện đại hóa kho lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Giang. Xây dựng trang thông tin điện tử của Sở; đẩy mạnh ứng dụng các phần mền tin học phục vụ công tác chuyên môn cũng như giải quyết các thủ tục hành chính như: phần mền Văn phòng điện tử M – Office, phần mềm viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê đất đai...

Qua giám sát cho thấy, từ năm 2011 đến nay, bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 856 hồ sơ (bao gồm các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, thanh tra và lĩnh vực tài nguyên nước), tổng số phí thu được là 1.499.724.420 đồng và nộp ngân sách nhà nước là 1.264.999.895 đồng. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đúng quy trình, thời gian, tạo được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân, số hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, có chất lượng đạt tỷ lệ trên 98%. Qua đó từng bước đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Có thể nói, công tác CCTTHC theo cơ chế “một cửa” ở Sở TN&MT trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan. Với những biện pháp thực hiện cụ thể, những bước đi thích hợp và những việc làm thiết thực, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài nguyên & Môi trường đã tạo được niềm tin từ phía doanh nghiệp và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện CCTTHC theo cơ chế “một cửa” ở Sở Tài nguyên và Môi trường còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc… Nhiều văn bản quy phạm pháp luật thay đổi trong thời gian ngắn, nhất là văn bản thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản dẫn đến việc kiểm tra, rà soát chưa kịp thời. Chính vì vậy, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường càn chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác CCTTHC; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận “một cửa”. Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành; triển khai áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành./.

Tác giả: Hoàng Hiền