Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại xã Nấm Dẩn huyện Xín Mần

Sáng ngày 18.11.2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/07/2016 của HDND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Nấm Dẩn huyện Xín Mần. Cùng đi có lãnh đạo đại diện Ban Dân tộc, Ban VH-XH HDND tỉnh; đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó bí thư, Chủ tịch HDND huyện; đồng chí Ngô Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện...
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Nấm Dẩn
Giai đoạn 2016 - 2020, xã Nấm Dẩn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các ngành chuyên môn, cùng sự hỗ trợ của các chính sách an sinh xã hội, các chương trình dự án, phương án phát triển kinh tế. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản được triển khai có hiệu quả: Tổng diện tích cây lương thực hàng năm gần 800ha; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.000 tấn; giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 40 triệu đồng; tổng đàn gia súc đạt trên 8.200 con; thu ngân sách trên địa bàn đạt bình quân 50 triệu đồng/năm, tăng 27,5 triệu so với năm 2015; thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/người/năm... Tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều hướng phát triển, chế biến nông lâm sản trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, từ đó hình thành các sản phẩm hàng hoá thương hiệu như: Mật ong thảo quả và hoa rừng, thảo quả sấy khô. Dịch vụ, du lịch, làng nghề được duy trì với 2 di tích cấp Quốc gia: Thác tiên Đèo gió và Bãi đá cổ; xây dựng và được công nhận Làng nghề Nùng U. Giáo dục và Đào tạo được quan tâm. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường, tỷ lệ học sinh chuyển cấp chuyển lớp ngày càng được nâng lên; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục gắn với triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án đưa kỹ năng sống và văn hoá truyền thống các dân tộc vào trường học. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, trang thiết bị y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, dần đi vào chiều sâu và mang nhiều hiệu quả thiết thực. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ, 100% các văn bản được gửi nhận qua điện tử liên thông. Công tác an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững và phát triển, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xây dựng nông thôn mới thực hiện hiệu quả với việc lồng ghép nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cùng với xã hội hoá và phát huy nội lực trong nhân dân, đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí.

Qua giám sát, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả xã Nấm Dẩn đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí cũng đề nghị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát lại những chỉ tiêu còn chưa đạt hoặc đạt thấp; đồng thời quan tâm bổ sung đánh giá, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Huyện, Tỉnh, để trong thời gian tới đưa ra những giải pháp, phương hướng cụ thể, phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Cao Cường