Bản tin hoạt động Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang (Số 12 năm 2020)


Toàn bộ nội dung Bản tin như sau: