Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Theo chương trình giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2019, sáng ngày 20/03/2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham gia buổi giám sát có các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ, Tỉnh đoàn Hà Giang, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tính đến thời điểm hiện tại, thanh niên tỉnh Hà Giang chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh (trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 52%; thanh niên là học sinh - sinh viên chiếm 37,5%; thanh niên công nhân viên chức và lực lượng vũ trang chiếm 7,5%; thanh niên đô thị và trong doanh nghiệp chiếm 3%). Đa số thanh niên sống có lý tưởng, tin tưởng và hăng hái thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; biết tiếp thu những lối sống tốt đẹp, có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động, phong trào của xã hội; trình độ học vấn ngày càng tăng, từ đó xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, văn hóa, thể thao. Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Có thể khẳng định, việc ban hành Luật Thanh niên là rất cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức thanh niên và chức năng quản lý nhà nước về thanh niên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Thanh niên đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như: Các quy phạm trong Luật Thanh niên còn chung chung, chưa sát với các đối tượng thanh niên, chưa phù hợp với thực tiễn, văn bản bản dưới luật còn chậm được ban hành và chưa đầy đủ gây khó khăn trong quá trình thực hiện; Công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn chậm được xác lập, hoàn thiện và thống nhất; kinh phí dành cho công tác triển khai, phổ biến, quán triệt, thực hiện các cơ chế chính sách đối với thanh niên còn hạn chế; nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về trách nhiệm đối với công tác thanh niên chưa đầy đủ, chưa gắn công tác thanh niên với việc thực hiện mục tiêu của đơn vị; việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chỉ tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức, công tác phối hợp triển khai giữa các sở, ban, ngành chưa chặt chẽ, thiếu biện pháp đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kịp thời; nhận thức của đa số thanh niên về Luật Thanh niên còn có những hạn chế nhất định, nhiều thanh niên còn chưa biết về quyền lợi của mình được quy định trong Luật Thanh niên. Các điều kiện vui chơi, giải trí để phát triển tinh thần, thể lực cho thanh niên còn khó khăn, thiếu thốn; Công tác triển khai Hướng dẫn Luật Thanh niên chưa có chiều sâu, các văn bản dưới luật chưa xác định rõ cơ chế, nguồn lực thực hiện các chính sách; Công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong thi hành Luật Thanh niên, thông qua buổi giám sát, các ngành đều cho rằng để công tác thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên được chặt chẽ, thống nhất, toàn diện việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên là thật sự cần thiết, cụ thể: Cần quy định và giao trách nhiệm thực hiện công tác thanh niên cho một cơ quan cụ thể chủ trì, thực hiện, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để thuận lợi trong việc triển khai chế độ, chính sách đối với thanh niên; Đưa ra các quy định về khen thưởng, xử lý vi phạm của thanh niên đối với các hành vi vi phạm quy định của Luật Thanh niên; Quy định rõ trách nhiệm quản lý thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên, đồng thời làm rõ cơ chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Bổ sung quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển thanh niên; Để thể chế hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng thì cần bổ sung thêm quy định đối thoại với thanh niên; Bổ sung một chương về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh niên và công tác thanh niên.

Tiếp thu các ý kiến tại buổi giám sát, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Hương, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh cần phối hợp, rà soát đánh giá cụ thể việc thực hiện các cơ chế, chính sách về thanh niên trong phạm vi nhiệm vụ của đơn vị mình, từ đó có các phương pháp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc./.
Hoàng Huyền