Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Bắc Mê liên về việc giao biên chế hành chính và sự nghiệp

Tiếp tục chương trình khảo sát về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở phục vụ văn bản trình Kỳ họp thứ Mười – HĐND tỉnh, chiều ngày 15/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Khảo sát cùng các thành viên Ban đã có buổi làm việc với UBND huyện Bắc Mê.
Lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê báo cáo kết quả công tác quản lý biên chế tại buổi khảo sát.
Huyện Bắc Mê có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm 05 xã, thị trấn loại I và 08 xã loại II. Có 12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Có 42 đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức được Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Tổng số biên chế giao năm 2022 là 85 biên chế giảm 01 biên chế so với năm 2020. Số biên chế hiện có là 67/85, thiếu 18 biên chế. Số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ - CP giao năm 2022 là 05 người giảm 02 người so với năm 2020. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp văn hóa là 27 người, giảm 01 người so với năm 2020. Tổng số người làm việc được giao trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 là 1.254 người (giảm 27 người so với năm 2019), số biên chế hiện tại có là 1.204 người, thiếu 50 người; năm 2021 giao là 1.218 người (giảm 36 người so với năm 2020), số biên chế hiện có là 1.101 người, thiếu 81 người; năm 2022 tổng số biên chế được giao là 1.180 người (giảm 38 người so với năm 2021) số người đang làm việc hiện nay là 1.083 người, thiếu 97 người. Nhu cầu tuyển dụng năm 2023 đối với công chức cấp huyện là 12 người, viên chức là 77 người,  công chức cấp xã là 01 người.

Theo đánh giá tại báo cáo của UBND huyện tại buổi làm việc, trong những năm qua, công tác quản lý, sử dụng biên chế luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, do đó việc quản lý, sử dụng biên chế luôn đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Số lượng biên chế hàng năm luôn thực hiện theo đúng biên chế tỉnh giao. Việc bố trí sử dụng biên chế tại cơ quan, đơn vị trực thuộc được thực hiện theo đúng Đề án vị trí việc làm và cơ bản phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng người làm việc từ ngân sách nhà nước theo chủ trương chung của Trung ương, do đó số lượng biên chế thực hiện còn thiếu so với định biên, cơ cấu. Việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức viên chức còn thực hiện chưa kịp thời như tiếp nhận từ cán bộ công chức xã thành công chức huyện; sắp xếp cán bộ công chức cấp xã theo Quyết định 32 năm 2022 của UBND tỉnh gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ảnh hưởng không nhỏ đến các yếu tố đặc thù của địa phương, đặc biệt như đối với huyện Bắc Mê là huyện đặc biệt khó khăn, việc thực hiện tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp còn chưa thực hiện.

Huyện cũng đề nghị Đoàn khảo sát kiến nghị với UBND tỉnh sớm thực hiện tuyển dụng, kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận 04 công chức cấp xã để chuyển thành công chức cấp huyện, đảm bảo hoàn thiện việc sắp xếp theo Quyết định 31 của tỉnh. Đề nghị không tinh giản 5% số lượng công chức cấp huyện theo Công văn số 1869  - CV/TU ngày 18/4/2022 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Kết luận số 28 - KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Đối với quy trình thực hiện tiếp nhận cán bộ công chức xã chuyển thành công chức huyện, đề nghị tỉnh xem xét có thể ủy quyền, phân cấp cho các huyện thực hiện việc tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã. Đối với viên chức sự nghiệp, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục, đề nghị tỉnh xem xét phân bổ biên chế đảm bảo theo đúng định hướng. Đề nghị tỉnh sớm tuyển dụng công chức viên chức còn thiếu năm 2023 theo đề nghị của UBND huyện.

 

Đồng chí Sèn Văn Bắc, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát cũng đề nghị UBND huyện cũng làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc tinh giảm biên chế của các năm; kết quả thực hiện và phân bổ chỉ tiêu biên chế; việc thực hiện lập kế hoạch biên chế công chức, viên chức hàng năm, điều chỉnh biên chế công chức, viên chức; tình trang thiếu giáo viên, nhân viên kế toán, y tế trường học; việc quản lý, sử dụng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế; khó khăn trong công tác tuyển dụng, luân chuyển và bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến biên chế.
 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy kết luận buổi khảo sát.
 
Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong công tác quản lý biên chế, đồng thời tổng hợp và tiếp thu các ý kiến, đề xuất của huyện để làm cơ sở trong buổi làm việc với Sở ngành phục vụ cho công tác thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Mười sắp tới.
Lan Phương