Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Đồng Văn

Trong hai ngày 09 và 10/8/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã khảo sát về việc thu, quản lý, sử dụng các loại phí, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Văn.Ông Ngô Xuân Nam - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát; tham gia đoàn có lãnh đạo và các thành viên Ban.
Đồng chí Ngô Xuân Nam phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi khảo sát, UBND huyện Đồng Văn đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thu, quản lý, sử dụng các loại phí, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn huyện. Qua báo cáo cho thấy, ngay sau khi các văn bản của nhà nước về công tác thu phí, lệ phí có hiệu lực, UBND huyện Đồng Văn đã chỉ đạo ngành Thuế và các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp trong việc triển khai thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí đúng theo quy định;công tác quản lý và sử dụng các loại phí, được UBND huyện giao cho các ngành theo lĩnh vực chuyên môn, mở sổ, sách theo dõi các khoản thu, lập phiếu thu chi và trích nộp theo tỷ lệ quy định; phần được chi tại đơn vị  đến cuối năm ngân sách các đơn vị ghi thu, chi qua Kho bạc Nhà nước theo đúng Luật ngân sách; Đối với các loại quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, UBND huyện đã triển khai đến các ngành, các tổ chức thành viên và Mặt trận Tổ quốc huyện nhằm huy động nguồn lực trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thông qua hình thức đóng góp, hỗ trợ bằng tiền và hiện vật.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp giải quyết việc thu, chi, quản lý các loại phí, quỹ trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, đồng thời đề nghị cấp trên mở các lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác thu phí và lệ phí; ban hành cơ chế đặc thù trong công tác thu các loại quỹ đối với các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số tại các huyện 30a.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Ngô Xuân Nam - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của UBND huyện và đề nghị, trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác thu, chi, quản lý các loại quỹ trên địa bàn, lãnh đạo huyện cần tăng cường đôn đốc việc thu, chi, quản lý các loại quỹ, phí trên địa bàn; chấn chỉnh ngay việc thu phí, lệ phí không đúng quy định; chỉ đạo, rà soát lại các nguồn thu theo đúng các văn bản của Trung ương và nghị quyết của HĐND tỉnh;, đảm bảo thu đúng, thu đủ; có văn bản chỉ đạo thống nhất thu các loại quỹ gửi về các xã, thị trấn trên địa bàn; quan tâm hơn đến việc chi các loại quỹ, đảm bảo quỹ được sử dụng đúng mục đích; thực hiện công khai các loại quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và theo dõi; các xã, thị trấn và UBND huyện tổng hợp số liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thiện báo cáo gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách trước ngày 15/8/2018;…

Trước đó, đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Sà Phìn và Thị trấn Đồng Văn để nắm bắt tình hình, xem xét báo cáo và trao đổi các vấn đề liên quan đến nội dung khảo sát./.
          Hoàng Huyền