Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra trước Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh

Chiều ngày 12/7/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và Phòng và chuyên viên Phòng Công tác HĐND.
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp thẩm tra của Ban
Tại buổi thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 ban hành chế độ, định mức chi đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục 02 dự án đầu tư vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang; Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Dự thảo Nghị quyết về việc giao chi tiết 10% nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn nước ngoài, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang; Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án: Kè chống sạt lở xã Chí Cà, huyện Xín Mần và xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc; Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết đồng thời cũng tham gia ý kiến vào từng dự thảo báo cáo thẩm tra và đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách và các Sở ngành bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ tình, dự thảo Nghị quyết như: Bổ sung, đánh giá sát hơn kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới đối với các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất nông lâm nghiệp, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, đất đai, khoa học và công nghệ, quy hoạch và quản lý quy hoạch; công tác thu, chi ngân sách và sử dụng ngân sách dự phòng; việc giải quyết nợ đọng thuế; tiến độ giải ngân các chương trình, dự án; làm rõ hơn kết quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đến thời điểm này; cần ghi rõ mức chi, chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh vào Dự thảo nghị quyết; các nội dung liên quan đến việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, chủ trương chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; đối với dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh cần quy định cụ thể đối tượng áp dụng vào trong dự thảo Nghị quyết để đại biểu có cơ sở thảo luận; làm rõ cơ sở xác định mức hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi vượt quá mức quy định; làm rõ diện tích chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2019…

Sau khi nghe lãnh đạo các sở ngành trả lời làm rõ những nội dung liên quan, thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban để chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo./.
Lan Phương