Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mèo Vạc về hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai thực hiện và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học – công nghệ trên địa bàn huyện

Trong hai ngày 13 và 14/5/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên đã tiến hành khảo sát thực tế hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai thực hiện và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn huyện Mèo Vạc.
Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc dự án “Ứng dụng công nghệ giảm thủy phần nâng cao chất lượng mật ong bạc hà” tại HTX Tuấn Dũng, tổ 2 thị trấn Mèo Vạc
Trước khi làm việc với huyện đoàn Giám sát đã khảo sát thực tế tại một số đề tài, dự án cấp tỉnhđang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Mèo Vạc như: Đề tài “Ứng dụng công nghệ giảm thủy phần nâng cao chất lượng mật ong bạc hà cao nguyên đá Hà Giang” do Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện thành công vàđược chuyển giao công nghệ cho Hợp tác xã Tuấn Dũng địa chỉ tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc; Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang; Đề tài “Ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển trồng Lan Kim tuyến trên hốc đá trên địa bàn tỉnh Hà Giang và một số dự án do huyện triển khai thực hiện là Dự án “Sản xuất rau sạch bằng phương pháp thủy canh trong nhà màng tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc”. Qua khảo sát cho thấy một số đề tài,dự án đã và đang phát huy hiệu quả đem lại  lợi ích kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.  Bên cạnh đó, qua khảo sát cho thấy còn một số ít đề tài, dự án đang triển khai thực hiện nhưng chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Tại buổi làm việc với huyện, qua nghiên cứu báo cáo của huyện cho thấy: Bên cạnh những kết quảđã đạt được, huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Tiềm lực và trình độ KH&CN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, HTX còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai ứng dụng các đề tài, dự án và tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống chỉ tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, các lĩnh vực khác chưa được quan tâm đúng mức; kinh phí hoạt động KHCN được giao hàng năm còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng, nhân rộng các đề tài dự án KHCN vào thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của huyện còn thiếu, yếu chuyên môn do vậy công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện trong công tác quản lý nhà nước về KHCN nói chung và triển khai ứng dụng các đề tài, dự án KHCN nói riêng còn nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền kết quả của các đề tài, dự án KHCN có hiệu quả kinh tế - xã hội  cao còn hạn chế nên chưa nhân rộng được hiệu quả của các đề tài, dự án. Để các đề tài, dự án phát huy được hiệu quả, lãnh đạo huyện và lãnhđạocác phòng chuyên môn huyện Mèo Vạcđã đề xuất, kiến nghị với đoàn giám sát như: Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hàng năm xây dựng các cẩm nang tóm tắt kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án gửi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, HTX và đăng tải rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân biết, ứng dụng vào thực tế; đề nghị hỗ trợ huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện dự án “ Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình chế biến gắn với xây dựng thương hiệu thịt Lợn đen Lũng Pù”.Đề nghị cơ quan chuyên môn về KH&CN cấp tỉnh phối hợp và hỗ trợ huyện Mèo Vạc xây dựng 01 doanh nghiệp KHCN theo Quyết định 294 ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 – 2020; đề nghị nên giao nguồn kinh phí thực hiện các đề tài khoa học công nghệvề cho UBND huyện trực tiếp triển khai thực hiện như vậy sẽ phát huy được hiệu quả cao hơn….

Thảo luận tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát cũng đề nghị lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các đề tài như: Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp huyện đối với nhiệm vụ triển khai, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ trên địa bàn huyện; công tác phối hợp triển khai thực hiện các đề tài, dự án trên địa bàn huyện; kết quả triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể cho  sản phẩm Đỗ tương Hoa kiều và thịt bò vàng Mèo Vạc; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các đề tài, dự án; giải pháp nào nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học kỹ thuật; việc xây dựng các chương trình, đăng ký thực hiện các đề tài khoa học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…

Sau khi nghe lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn báo cáo, làm rõ các nội dung yêu cầu. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị huyện cần làm tốt một số nội dung như: Rà soát, đánh giá lại toàn bộ kế hoạch triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để có biện pháp, giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra;  chú trọng ứng dụng, nhân rộng các đề tài, dự án, mô hình có hiệu quả trong thời gian tới; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các đề tài, dự án triển khai trên địa bàn huyện và có thái độ cương quyết đối với những đề tài không phát huy hiệu quả tránh lãng phí, đối với các mô hình hiện nay chưa ứng dụng hiệu quả huyện cần có biện pháp chỉ đạo chuyển đổi để tránh lãng phí kinh phí của nhà nước; hàng năm cầnưu tiên nguồn kinh phí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện;  chỉđạo xây dựng sản phẩm, thương hiệu có thế mạnh củađịa phương; quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học công nghệ để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ KH&CN trong thời gian tới./.
Lan Phương