Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực tại xã Đường Thượng huyện Yên Minh

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 04.10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Quang Trí – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn thực hiện giám sát kết quả thực hiện một số chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tại xã Đường Thượng huyện Yên Minh. Tham gia đoàn giám sát có thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh và lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện.
Đồng chí Bùi Quang Trí – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu chủ trì buổi giám sát tại xã Đường Thượng – Yên Minh
Giám sát tại xã Đường Thượng cho thấy: Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số được UBND xã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc; Cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa, qua hệ thống phát thanh của xã, lồng ghép các cuộc họp thôn, sinh hoạt hội đoàn thể với 167 cuộc, trên 9.235 lượt người tham gia. Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy, bố trí nhân lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc được xã quan tâm, hiện đã bố trí sắp xếp 01 chức danh cán bộ dân tộc – tôn giáo gắn với chức danh Chủ tịch hội người cao tuổi xã; Chính sách hỗ trợ giáo dục – đào tạo thực hiện mục tiêu “phát triển trí lực” năm 2016 – 2017 và năm học 2017 – 2018 được sự quan tâm của các cấp; hệ thống trường, lớp học tại xã đã từng bước được đầu tư xây dựng, sửa chữa đảm bảo phục vụ công tác dạy và học; Các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh được triển khai thực hiện đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; Công tác mua thẻ, cấp phát thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã được chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, 100% người dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm; Các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động đã được triển khai thực hiện và tuyên truyền đến người dân …

Tuy nhiên, với điều kiện khí hậu, tự nhiên tại xã khắc nghiệt, không thuận lợi trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm cao (73,9%), dân cư thưa thớt không tập trung, đường xá đi lại khó khăn, trên 98% dân số là đồng bào dân tộc Mông, trình độ dân trí thấp, chưa đồng đều, một số phong tục tập quán lạc hậu của người dân chưa đổi mới…dẫn đến tình trạng sinh con thứ 3, kết hôn cận huyết, tảo hôn còn chưa xóa bỏ; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao, cân nặng còn cao; Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chủ yếu là lao động giản đơn và chưa qua đào tạo; tỷ lệ người lao động được học nghề, giải quyết việc làm bền vững còn thấp…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Quang Trí – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà xã đã làm trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị xã cần tập trung, nghiên cứu, rà soát các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về các chính sách phát triển nguồn nhân lực và  lấy đó làm cơ sở đề ra các chỉ tiêu hàng năm, quan tâm hơn đến các chỉ tiêu đạt kết quả thấp; Tiếp tục quan tâm sát sao hơn đến hoạt động của nhà trường, hoạt động cộng đồng thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát; Tiếp tục tuyên truyền các chính sách của Đảng, nhà nước nói chung, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nói riêng…

Cùng ngày, Tổ giám sát số 2 do đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã tiến hành giám sát công tác phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại xã Mậu Long huyện Yên Minh./.
Hoàng Huyền