Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị cử tri huyện Quang Bình về công tác quản lý hồ sơ của sinh viên cử tuyển

Qua tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang sau Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIV, cử tri huyện Quang Bình phản ánh và đề nghị: Sinh viên đi học theo chương trình cử tuyển của tỉnh, sau khi tốt nghiệp ra trường chưa được bố trí việc làm; hồ sơ gốc, trong đó có bằng tốt nghiệp đã gửi ngành chức năng của tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo ngành chức năng trả lại hồ sơ gốc để sinh viên chủ động tìm việc làm.

Tiếp thu và trả lời kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau: Hồ sơ và bằng tốt nghiệp của sinh viên đi học theo chương trình cử tuyển của tỉnh đã được Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tiếp nhận và bàn giao cho cơ quan, đơn vị có sinh viên cử tuyển. Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, quy định: “Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.”.

Do ý kiến cử tri không nêu rõ thời hạn tốt nghiệp cử tuyển, vì vậy nếu đã quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp, đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình (qua Phòng Nội vụ huyện) để được giải quyết theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Thu Hiền