Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 19/6/2020, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết số 121/2020/QH14 về “Tiếp tục tăng cương hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Theo đó, Quốc hội đã giao nhiệm vụ rất cụ thể cho HĐND và UBND các cấp.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV
Thực hiện chức năng giám sát, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019. Qua việc xem xét báo cáo, Quốc hội đã đánh giá: Trong thời gian qua, hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng. Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em được quan tâm hơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đành, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em, đồng thời giúp trẻ em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại được chú trọng hơn. Các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em cơ bản được xử lý kịp thời, nghiêm minh góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm hại trẻ em.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quốc hội cũng đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em còn một số hạn chế, bất cập. Một số quy định của Luật Trẻ em và các luật khác có liên quan chưa được hướng dẫn kịp thời, đầy đủ gây khó khăn trong tổ chức thực hiện; chế tài quy định trong một số nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em còn nhẹ, chưa đảm bảo tính răn đe. Bạo lực đối với trẻ em xảy ra trong gia đình ít được phát hiện, xử lý. Việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là yêu cầu bức thiết nhưng pháp luật chưa quy định đầy đủ, kịp thời. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chậm được đổi mới, chưa phù hợp đối với một số nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn dân cư, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng chống xâm hại trẻ em ở nhiiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa có biện pháp hiệu quả để phòng ngừa, giảm thiểu việc trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; nhiều nơi thiếu các điểm vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cho trẻ em. Công tác thành tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi xâm hại trẻ em ở một số địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả chưa cao. Trong thời gian tới nếu không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả thì tình hình xâm hại trẻ em sẽ vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống, xâm hại trẻ em có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung, phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em có mặt còn chưa hiệu quả. Một số cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chưa làm hết trách nhiệm được giao. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức và gia đình về phòng, chống xâm haiị trẻ em trong nhiều trường hợp chưa thực chất, hiệu quả. Mặt trái của cơ chế thị trường, thiếu việc làm, đời sống khó khăn, tác động mặt trái tiêu cực của internet, mạng xã hội…cũng là nguyên nhân làm phát sinh các vụ, việc xâm hại trẻ em. Nhân lực làm công tác trẻ em còn thiếu vế số lượng, kiêm nhiệm nhiều việc và thường xuyên thay đổi; một bộ phận còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác. Ngân sách, cơ sở vật chất dành cho công tác bảo vệ trẻ em, trong đó có phòng, chống xâm hại trẻ em còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Xuất phát từ thực trạng đó, Nghị quyết số 121 của Quốc hội yêu cầu chính quyền các địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm sau:

Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, trong đó có nội dung về phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương theo quy định tại Khoản 3, Điều 79 của Luật Trẻ em; thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Trẻ em về tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương bố trí kinh phí phù hợp cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung và phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đối  với Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành các nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; hàng năm báo cáo HĐND cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương, trong đó có nội dung thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 của Luật Trẻ em. UBND cấp xã báo cáo HĐND cùng cấp về tình hình, kết quả phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Khoản 5, Điều 35 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đảm bảo trẻ em có nguy cơ  bị xâm hại được áp dụng biện pháp hỗ trợ, các trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp can thiệp, trong đó sớm quan tâm đối với nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại để phòng ngừa việc xảy ra hành vi xâm hại với nhóm trẻ này; chỉ đạo các cơ quan chức năng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; bố trí công việc hợp lý cho cán bộ, công chức hoặc người hoạt động không chuyên trách làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Trẻ em; ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; tiếp tục huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho công tác trẻ em.
Tùng Lâm