Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (Sửa đổi) và dự án Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII, ngày 7/11/2014 Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức Chính quyền địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang được phân công thảo luận tại tổ 17. Tại tổ 17, các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận vào các nội dung: Về vị trí. chức năng, cơ cấu tổ chức của Chính phủ; về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng các cơ quan ngang bộ và địa vị pháp lý của Bộ, cơ quan ngang bộ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực HĐND các cấp…

Tham gia thảo luận các vị đại biểu Quốc hội Thào Hồng Sơn, Triệu Thị Nái, Triệu Là Pham phát biểu làm rõ một số nội dung sau:

 

ĐBQH Thào Hồng Sơn phát biểu thảo luận tại tổ

 

ĐBQH Triệu Thị Nái phát biểu thảo luận tại tổ


ĐBQH Triệu Là Pham phát biểu thảo luận tại tổ
 
Đối với dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi): Đề nghị Ban soạn thảo xem xét quy định “Thủ tướng Chính phủ là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân”; Dự thảo Luật quy định Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của HĐND cấp tỉnh, nếu quy định như vậy đề nghị cần có quy định việc HĐND tỉnh có hướng dẫn hoạt động, kiểm tra hoạt động của HĐND cấp huyện; Đề nghị bổ sung một khoản về nhiệm vụ bình đẳng giới; Điều 15 về Chính sách dân tộc, cơ bản là trích dẫn trong Hiến pháp 2013 nhưng chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung cho đầy đủ như về dạy nghề, về an ninh; Dự thảo Luật cũng nên quy định rõ số lượng các Phó Thủ tướng Chính phủ…

Đối với dự thảo Luật tổ chức Chính quyền địa phương: Luật quy định UBND tạo điều kiện cho HĐND hoạt động, quy định như vậy không đảm bảo “Theo thẩm quyền” do đó đề nghị sửa đổi thành “Nhà nước đảm bảo điều kiện để HĐND các cấp hoạt động”; Đối với việc bỏ HĐND quận, huyện, phường, đề nghị không nên bỏ mà cần quy định để nâng cao vai trò của HĐND các cấp và quy định rõ số lượng đại biểu chuyên trách để đảm bảo hoạt động của HĐND nâng cao về chất lượng, đặc biệt là phù hợp với Hiến pháp. Tại Chương 3, Mục I trong dự thảo chưa quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND các cấp, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định 1 Điều về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND và quy định bổ sung việc bầu, bãi nhiệm, phê chuẩn Trưởng, Phó Ban của HĐND tỉnh, huyện; việc bầu thẩm phán và hội thẩm nhân dân toà án nhân dân cũng cần được xem xét quy định. Đối với các chức danh Trưởng Ban, Phó Ban của HĐND đề nghị xem xét quy định là chuyên trách…
          

Tác giả: Đỗ Hùng