Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Cảnh vệ; dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; dự án Luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày 9/11/1016, sau nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình dự án Luật bổ sung, sửa đổi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư; Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng an ninh và chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với 02 tờ trình trên. Quốc hội đã thảo luận tại tổ về: Dự án Luật Cảnh vệ; dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; dự án Luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.
Toàn cảnh buổi thảo luận
Tại tổ 13, các vị ĐBQH đã tập trung thảo luận vào các nội dung:

Đối với dự án Nghị quyết cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam: Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội; tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết; tính khả thi của dự thảo Nghị quyết (về vấn đề quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ và nhân lực, thời điểm thực hiện thí điểm); về cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực…

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư: Việc bãi bỏ một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; việc sửa tên một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; việc hợp nhất một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; việc bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện…

Đối với dự án Luật Cảnh vệ: Về đối tượng cảnh vệ; lực lượng cảnh vệ và tổ chức cảnh vệ thuộc Bộ Công an; lực lượng cảnh vệ an ninh quân đội, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ cảnh vệ; về sử dụng vũ khí trong khi thi hành nhiệm vụ; về huy động người, thực hiện trưng dụng tài sản, phương tiện để thực hiện công tác cảnh vệ…

Tham gia thảo luận, các vị ĐBQH Đoàn Hà Giang đã tham gia phát biểu với các nội dung sau:
Về sửa đổi phụ lục 4 của danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư: Theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế - Quốc hội thì đề nghị nhập vào danh mục đào tạo nghề, liên kết đào tạo, tuy nhiên nhập vào với một loạt điều kiện thì không phù hợp; để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong liên kết đào tạo, nhất là đối với các trường của nước ngoài về đào tạo nghề thì nên bỏ hoạt động liên kết đào tạo nghề với nước ngoài ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện…

Về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam: Đồng tình, nhất trí với báo cáo thẩm tra của ủy ban Quốc phòng an ninh – Quốc hội. Nên thực hiện thí điểm với một số nước, với nguyên tắc có đi có lại; tuy nhiên hiện nay hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ và nhân lực của nước ta còn yếu, trong khi đó thách thức về đảm bảo an ninh trật tự ngày càng lớn, việc cấp thị thực điện tử sẽ hạn chế việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, do đó đề nghị Quốc hội cần cân nhắc xem xét thêm…

Về Luật cảnh vệ: Về nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ quy định như trong dự thảo là chưa rõ ràng, có sự mâu thuẫn giữa lực lượng quân đội và lực lượng công an. Do đó đề nghị chỉ quy định trong Luật nhiệm vụ chung nhất của lực lượng cảnh vệ, còn nhiệm vụ cụ thể của hai lực lượng nên giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định, tương tự như vậy trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ cũng nên quy định chung cho cả lực lượng…./.
                                                                                   Đỗ Hùng