Một số vấn đề cần xem xét đối với Dự án sửa đổi Luật thi hành án hình sự


1. Về  việc quy định chế độ học tập, học nghề của phạm nhân.
Dự án Luật thi hành án hình sự được trình sửa đổi lần đầu tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV. Trong đó xác định một trong những nguyên tắc thi hành án hình sự là kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo trong việc thi hành án; áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo phải trên cơ sở tính chất, mức độ phạm tội, độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá và các đặc điểm nhân thân khác của người chấp hành án.
Tại kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội đã tham gia ý kiến trong đó có nội dung về chế độ học tập, học nghề của phạm nhân. Ban soạn thảo dự án đã tiếp thu có chọn lọc các nội dung và tiếp tục trình Ủy ban thường vụ quốc hội và Hội nghị đại biểu chuyên trách tổ chức vào tháng 4/2019.  Những nội dung này được thể hiện tại điều 31, điều 74 của dự thảo luật. Theo đó điều 31 quy định:
"1. Phạm nhân được phổ biến pháp luật, giáo dục công dân và được học văn hoá, học nghề. Phạm nhân chưa biết chữ phải học văn hoá để xoá mù chữ. Phạm nhân là người nước ngoài được khuyến khích học tiếng Việt. Phạm nhân được bố trí một ngày trong tuần để học tập, học nghề và được nghỉ ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ yêu cầu quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và thời hạn chấp hành án, trại giam, trại tạm giam tổ chức dạy học cho phạm nhân; căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức dạy học cho phạm nhân. Chương trình, nội dung học tập, học nghề của phạm nhân do Chính phủ quy định. "
Điều 74 Quy định đối với phạm dân dưới 18 tuổi về Chế độ quản lý, giáo dục, học văn hóa, học nghề, lao động.
" 1. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được giam giữ theo chế độ riêng phù hợp với sức khoẻ, giới tính và đặc điểm nhân thân.
2. Trại giam có trách nhiệm giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi về văn hoá, pháp luật, giáo dục công dân và dạy nghề phù hợp với độ tuổi, trình độ văn hoá, giới tính và sức khoẻ, chuẩn bị điều kiện để họ hoà nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện bắt buộc học chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở đối với phạm nhân chưa hoàn thành chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; bắt buộc học nghề.
Chương trình nội dung học tập, học nghề của phạm nhân dưới 18 tuổi do Chính phủ quy định.
3. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được lao động ở khu vực riêng và phù hợp với độ tuổi; không phải làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại."
Với dự thảo như vậy, tinh thần của nguyên tắc thi hành án hình sự đã được thể hiện rõ, trong đó đã xác định rõ đối với Phạm nhân chưa biết chữ phải học văn hoá để xoá mù chữ. Phạm nhân là người nước ngoài được khuyến khích học tiếng Việt; phạm nhân chưa hoàn thành chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở thì phải bắt buộc học chương trình bắt buộc học nghề.  Việc quy định như vậy là rất nhân văn, đảm bảo người dưới 18 tuổi và phạm nhân chưa biết chữ được bù đắp những tri thức cơ bản, là cơ sở quan trọng, nền tảng của những định hướng giá trị đúng đắn.  
Tuy nhiên, qua thực tế thấy rằng, với những phạm nhân tuy trên 18 tuổi mà chưa hoàn thành chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở thì loại tội phạm mà họ thực hiện và bị kết án hầu hết do thiếu hiểu biết về pháp luật, trong số đó có nhiều phạm nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy nên tạo cơ hội cho họ được tham gia học tập thêm, vì vậy điều 31 của dự thảo luật nên quy định thêm : "Phạm nhân chưa hoàn thành chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở được tham gia học tập chương trình này"
Cũng tại điều 31 quy định " Phạm nhân được bố trí một ngày trong tuần để học tập, học nghề"  Nội dung này quy định trong luật là cứng nhắc trong quá trình triển khai thực hiện. Bởi nếu như trại giam bố trí được thời gian nhiều hơn, hoặc do lý do đặc biệt mà trong một tuần nào đó không thể tổ chức dạy học được, thì cũng dẫn đến vi phạm luật. Vì vậy điều luật này nên sửa đổi thêm cụm từ "ít nhất" trước cụm từ " một ngày trong tuần". Mặt khác, Ban soạn thảo cũng cần rà soát với dự án Luật giáo dục đang sửa đổi, để đảm bảo các cơ chế thực hiện, về điều kiện giảng dạy theo hình thức giáo dục thường xuyên.
Về cơ sở vật chất đảm bảo cho nội dung này tại điểm a Khoản 4 Điều 17 đã quy định "Trại giam có phân trại, khu giam giữ, nhà giam, các công trình phục vụ việc quản lý giam giữ, sinh hoạt, chăm sóc y tế, giáo dục cải tạo, lao động, dạy nghề cho phạm nhân".  Để đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả cần quy định rõ cụm từ " học tập, học nghề" thay cho cụm từ " giáo dục cải tạo".
2. Về Tái hòa nhập cộng đồng.
Đây là vấn đề các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và góp ý tại ký họp thứ 6. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung Điều 45 về Tái hòa nhập cộng đồng quy định trách nhiệm của các cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Tuy nhiên một nội dung cần được xem xét, đó là cần quy định rõ về địa vị pháp lý đối với Quỹ tái hòa nhập cộng đồng của trại giam được quy định.
3. Về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong dự thảo luật.
Trong dự thảo luật có 6 điều luật quy định rõ trách nhiệm riêng cho Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã và có 179 từ có liên quan đến UBND cấp xã. Qua nghiên cứu thấy rằng, nếu quy định quá nhiều trách nhiệm cho UBND cấp xã, mặc dù đều quy định trách nhiệm cho Công an xã tham mưu, nhưng sẽ rất khó để triển khai thực hiện. Do UBND cấp xã là chính quyền ở cơ sở, điều hành rất nhiều công việc kinh tế, văn hóa, xã hội … trên địa bàn. Vì vậy đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại cụ thể, để đảm bảo việc thực thi khi luật được ban hành.
Minh Quang