Hội nghị trực tuyến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày 16/4/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Phó chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đ/c Triệu Là Pham – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIII tỉnh chủ trì; cùng dự có đ/c Nguyễn Khánh Lâm – Uỷ viên Thường trực, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Giang

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm 13 chương, 155 điều quy định về nguyên tắc tổ chức, cách thức phân định đơn vị hành chính; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thống nhất với phương án tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND, UBND ở tất cả các đơn vị hành chính và đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến phong phú, lập luận sâu sắc, đưa ra ý kiến cụ thể để các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Luật, tập trung vào các vấn đề về: phạm vi điều chỉnh, bố cục Dự thảo Luật; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; việc phân cấp, phân quyền giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương; cách thức, nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và của HĐND, UBND; tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND và đóng góp ý kiến vào nhiều vấn đề cụ thể khác của Dự thảo Luật về cả nội dung và kỹ thuật lập pháp. Nhiều ý kiến cho rằng, cả 2 phương án của Chính phủ đều chưa thật sự thuyết phục nên đề nghị trước mắt, cần giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như hiện nay, cấp nào cũng đều có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Cũng có ý kiến đề nghị cần có sự phân biệt giữa mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại địa bàn đô thị và tại địa bàn nông thôn để phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý tại từng địa bàn. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo phương án 1 thể hiện sự phân biệt giữa mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính nông thôn với đơn vị hành chính đô thị theo như yêu cầu đã nêu trong Hiến pháp năm 2013. Việc tổ chức chính quyền 2 cấp ở đô thị sẽ bảo đảm tính thống nhất, liên thông về quản lý quy hoạch, kết cấu hạ tầng và đời sống dân cư trên địa bàn, tinh giản về tổ chức bộ máy, song vẫn bảo đảm thực hiện quyền đại diện của Nhân dân. Trong khi đó đại biểu nghiêng về phương án 2 thì cho rằng: việc tổ chức chính quyền địa phương theo phương án 2 thể hiện sự thống nhất giữa việc phân chia đơn vị hành chính với việc thiết lập tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính đó. Tuy nhiên, nếu chấp nhận phương án này thì cần điều chỉnh lại quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo theo quy định tại Điều 111 của Hiến pháp mới. Cần xác định nhiệm vụ, quyền hạn giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương, khuyến khích việc phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn; cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương từng cấp; có các quy định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND từ cơ chế, chính sách đến tổ chức bộ máy và hoạt động, đồng thời có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm nông thôn và đô thị; tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; tổ chức bộ máy HĐND cần phát huy tính hiệu quả hiệu lực đúng trách nhiệm; làm rõ sự gắn kết chặt chẽ giữa 2 thiết chế HĐND và UBND trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, phân quyền…

Thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao 29 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế hiện nay của tổ chức bộ máy các cấp chính quyền địa phương; khắc phục tính hình thức trong hoạt động của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền,… giao cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Luật. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi của dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIII.

Thanh Hà