Cần cơ chế chính sách thiết thực với thanh niên khi tham gia xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) được trình với Quốc hội lần đầu để tham gia ý kiến. Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật được chỉnh lý đã được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng và dự kiến sẽ được xem xét cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV trong thời gian tới đây.
Đại biểu đại diện cho thanh niên huyện Vị Xuyên, tham gia ý kiến vào dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).


Ban soạn thảo của dự thảo Luật đã rất cầu thị, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội và các  bậc cử tri, bố trí sắp xếp lại bố cục giữa các chương, điều hợp lý hơn. Theo đó trình tự của dự thảo Luật được bố trí như sau: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Trách nhiệm của thanh niên; Chương III: Chính sách nhà nước đối với thanh niên; Chương IV: Tổ chức thanh niên; Chương V: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình đối với thanh niên; Chương VI: Điều khoản thi hành. Với cách thiết kế này, Dự thảo có 6 chương, 44 điều, rút gọn gần 1/3 tổng số điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, đồng thời đảm bảo tính chặt chẽ logic hơn.


Đối với Hà Giang là một tỉnh miền núi, biên giới, có các đặc thù riêng về địa hình, về trình độ phát triển kinh tế xã hội, về cơ cấu dân cư. Vì vậy thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng có những đặc thù riêng, nhất là về thể chất, kỹ năng và các mối quan hệ xã hội. Làm thế nào để những quy định trong luật sau khi ban hành đảm bảo phù hợp với các đối tượng trên địa bàn là trăn trở của các đại biểu Quốc hội cũng như của các đại biểu dân cử, những người làm công tác quản lý thanh niên và cán bộ Đoàn các cấp.

Ngày 25/3/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng quê hương Hà Giang gắn với lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Qua hội thảo đã ghi nhận được rất nhiều ý kiến thiết thực của các đồng chí lãnh đạo trực tiếp quản lý nhà nước về công tác thanh niên, các cán bộ Đoàn, đại diện của các nhóm thanh niên tình nguyện, Hội cựu thanh niên xung phong. Ngoài những ý kiến đã được tiếp thu tại hội thảo và được ghi nhận trong Kỷ yếu của hội thảo. Đoàn đại biểu Quốc hội còn thấy trăn trở một số vấn đề như sau:

Về đối thoại với thanh niên.

Việc dự thảo Luật quy định nội dung này vào Luật thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đối với thanh niên. Đây là cơ hội để thanh niên được nói lên tiếng nói của mình để hiến kế xây dựng đất nước, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp - là hoạt động thiết thực để thực hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Nhà nước và xã hội (Điều 13 dự thảo luật). Đây cũng là diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các cấp lãnh đạo, là một trong những hình thức giám sát, phản biện xã hội. Tuy nhiên để hoạt động này tránh hình thức, ghi nhận được nhiều ý kiến trực tiếp của thanh niên, thì  việc tổ chức đối thoại với thanh niên cần được tổ chức ở các cơ quan, tổ chức (bao gồm cả doanh nghiệp), đơn vị, và được tổ chức định kỳ hàng năm. Trong dự thảo Luật mới quy định chỉ là Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp mới tổ chức định kỳ hàng năm, còn  người đứng đầu các cơ quan đơn vị tổ chức đối thoại khi tổ chức thanh niên yêu cầu. Thực tế cho thấy, hoạt động đối thoại với thanh niên càng tổ chức ở cấp cao thì tính đại diện càng lớn, chất lượng của các cuộc đối thoại phụ thuộc vào người đại diện. Mặt khác, nếu không quy định việc đối thoại là định kỳ hàng năm thì các lãnh đạo trực tiếp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cơ hội thoái thác trách nhiệm của mình với lý do "tổ chức thanh niên không yêu cầu"

Hiện nay thanh niên tổ chức các cấp sinh hoạt tại đơn vị cư trú (thôn, tổ dân phố) hầu hết chỉ là các thanh niên tự lao động sản xuất tại gia đình. Còn lại đều tổ chức sinh hoạt tại nơi học tập, lao động, công tác. Phải chấp nhận một sự thật hiện nay là còn có nhiều thanh niên không tham gia một tổ chức thanh niên chính thống nào, vì các đơn vị lao động, công tác ngoài nhà nước không bắt buộc phải tổ chức thành lập Chi đoàn cho thanh niên tham gia, nhất là các doanh nghiệp, mặc dù có thể doanh nghiệp đó có rất đông thanh niên lao động. Vì vậy đương nhiên với các thanh niên là người lao động trong các doanh nghiệp này không có cơ hội để bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình vì không có tổ chức thanh niên đứng ra đề nghị người đứng đầu là lãnh đạo doanh nghiệp. Hay với các đơn vị công tác khác như các cơ quan, đơn vị trong nhà nước, người đứng đầu tổ chức thanh niên hầu hết trong độ tuổi đó đều đang là cán bộ, việc bày tỏ mong muốn được đối thoại có được hay không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người đứng đầu đơn vị. Chính vì vậy trong Luật cần có quy định về cơ chế rõ ràng về việc tổ chức đối thoại cho thanh niên. Theo đó cần quy định về chủ thể tổ chức đối thoại "Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trangcó trách nhiệm đối thoại với thanh niên", thì quy định rõ hơn về chủ thể "tổ chức" phải bao gồm các "doanh nghiệp". Đồng thời cần quy định trách nhiệm đối thoại của các chủ thể đó là tiến hành định kỳ hàng năm, không phụ thuộc vào việc theo yêu cầu của tổ chức thanh niên

Công tác chuẩn bị các hoạt động đối thoại cũng cần được chuẩn bị chuđáo, quy định trách nhiệm rõ ràng. Cụ thể làNgười chịu trách nhiệm đối thoại với thanh niên chuẩn bị kế hoạch, chương trình đối thoại, kết luận nội dung sau khi tổ chức đối thoại.Thời gian, nội dung chương trình chuẩn bị đối thoại thông báo đến thanh niên chậm nhất 30 ngày trước khi tổ chức đối thoại. Nội dung kết luận sau khi đối thoại phải được thông báo đến thanh niên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đối thoại. Đối với các cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện, phải thông báo trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Đối với những người chịu trách nhiệm đối thoại khác phải niêm yết tại trụ sở, hoặc phải thông báo bằng hình thức khác đảm bảo thanh niên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tiếp nhận được thông tin.

Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

Ban soạn thảo đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng trong dự thảo Luật, đó là việc quy định chính sách của Nhà nước đối với thanh niên một mặt giúp thanh niên nhận thức và tin tưởng Nhà nước luôn cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, họ tiếp cận trách nhiệm với tâm thế đảm nhận trọng trách chứ không phải là gánh nặng. Mặt khác, các nhóm thanh niên đặc thù cũng nhận thức được sự quan tâm thoả đáng của Nhà nước đối với họ. Trong dự thảo Luật đã thiết kế cácchính sách dành cho các nhóm thanh niên đặc thù: chính sách dành cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên xung phong; thanh niên tình nguyện; thanh niên có tài năng; thanh niên làm việc tại khu công nghiệp; thanh niên khuyết tật; thanh niên nhiễm HIV; thanh niên sau cai nghiện ma túy, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Các nhóm chính sách này được thiết kế theo hướng nhấn mạnh chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng nhóm thanh niên tinh hoa; khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, bảo đảm chế độ, chính sách cho nhóm thanh niên xung kích đồng thời không bỏ nhóm thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương ở lại phía sau. Tuy nhiên cần có các bổ sung phù hợp hơn. Ví dụ như về trách nhiệm, chính sách với thanh niên trong hoạt động bảo vệ Tổ quốc thìtrên địa bàn của tỉnh Hà Giang, trong thời gian qua các tổ chức của Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên có nhiều hoạt động thiết thực tổ chức cho thanh niên tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc, như việc thành lập và tổ chức hoạt động của các đội thanh niên xung kích bảo vệ đường biên mốc giới gắn với việc phát triển kinh tế. Các thanh niên tham gia hoạt động này thường xuyên cùng lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, phát hiện và tố giác tội phạm, tham gia các hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay nhiều địa bàn vẫn duy trì hoạt động tốt. Tuy nhiên nguồn lực để thực hiện chính là sự tình nguyện trách nhiệm của thanh niên, sự hỗ trợ xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là của các cấp bộ Đoàn trong toàn quốc kết nghĩa, chứ không có chính sách hỗ trợ riêng. Từ thực tiễn ấy cho thấy cần có quy định cụ thể hơn để làm cơ sở pháp lý cho hoạt động này, cũng như có chính sách để đơn vị đứng ra tổ chức cho thanh niên đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ. Vì vậy cần quy định trong trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc cần có nội dung tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội (Điều 12 dự thảo luật). Và quy định việc đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động của thanh niên thực hiện trách nhiệm đối với Tổ quốc(trongĐiều 21 hoặc Điều 25 của dự thảo luật). 

Về chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu sốcần bổ sungquy định vào tên điều luật và các nội dung trong điều luật đối tượng thanh niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vì tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó đây là địa bàn có rất nhiều khó khăn, được xác định tập trung đầu tư toàn diện, trong đó có tập trung cho nguồn lực con người. Thanh niên sinh sống tại các khu vực này có những thiệt thòi nhất định so với thanh niên cả nước, rất cần sự vào cuộc chung tay của toàn xã hội và nhất là việc ban hành chính sách.

Để đảm bảo thực hiện các chính sách với thanh niên, việc quy địnhvề trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên cần phải được quy định rõ ràng. Vì trong chương III của dự thảo Luật quy định các chính sách của nhà nước với thanh niên đã quy định nhiều chính sách như: giáo dục, lao động và việc làm, khởi nghiệp, sức khỏe…và các chính sách dành cho các nhóm thanh niên đặc thù. Để các quy định trên đi vào cuộc sống, thì phải có cơ chế, chủ thể tiến hành việc đảm bảo chính sách.Ví dụ như trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang B, phải xác định rõ ràng trách nhiệm của cácBộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tùy vào tình hình thực tiễn, ban hành chi tiết các chính sách cho thanh niên về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.Nếu quy định rõ ràng như vậy thì đối với chính sáchvề học tập và nghiên cứu khoa học quy định tại Điều 16 thì khi triển khai Luật này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải có các quy định cụ thể như: Phối hợp với Ngân hàng nhà nước quy định về chính sách tín dụng cho học sinh sinh viên; Ban hành quy định về mức, đối tượng hưởng học bổng, miễn, giảm học phí; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chính phủ ban hành chi tiết việc ưu đãi, hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của thanh niên; tham gia đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng cần thiết khác cho thanh niên vv…Hay như để thực hiện chính sách về lao động, việc làm và khởi nghiệp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần có thông tư quy định cụ thể về công tác Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động cho thanh niên,bảo đảm thanh niên không bị bóc lột sức lao động; phối hợp với Ngân hàng nhà nước ban hành quy định về chính sách tín dụng ưu đãi cho thanh niên tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc quy định các chính sách chi tiết, cụ thể sau khi luật ban hành, cũng như chế tài để đảm bảo thực hiện là mong muốn rất lớn của các bậc cử tri. Vì vậy ngoài việc hoàn thiện các quy định của Luật thanh niên (sửa đổi), thì mong rằng trong thời gian sớm nhất sau khi Luật có hiệu lực thì các chủ thể được quy định trách nhiệm sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết.


Thanh niên là lực lượng góp phần rất lớn cho sự phát triển của xã hội, với những đặc thù về thể chất, về tâm lý thì lực lượng này rất cần sự chăm lo của xã hội, nhưng cũng cần được trao cơ hội cống hiến cho đất nước. Việc quy định quyền, trách nhiệm của thanh niên là rất cần thiết. Việc ban hành Luật thanh niên (sửa đổi) với các chính sách của nhà nước phù hợp, đảm bảo tính khách quan, thiết thực, phù hợp sẽ tạo hành lang pháp lý để thanh niên hoạt động, xây dựng đất nước trong điều kiện hiện nay./.   

Minh Quang