Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri Hà Giang về tăng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

Trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có kiến nghị, đề nghị: Xem xét điều chỉnh tăng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. Hiện nay thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể trong Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định và phân định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt đối với cấp xã. Một số lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính như: thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền làm phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới, do vậy phải chuyển lên cơ quan cấp trên giải quyết, từ đó không bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng trong việc xử phạt, đồng thời làm tăng thêm khối lượng của cấp huyện.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Giang, ngày 29/12/2021 Bộ Tư pháp đã có văn bản số 4944/BTP-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nội dung trả lời như sau:

Hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã được “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt”. Mức tiền phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã là “đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng”.
                                                                                 Thu Hiền