Thường trực HĐND xã Quang Minh huyện Bắc Quang họp phiên tháng 06/2019 (mở rộng)

Chiều 12.6.2019, Thường trực HĐND xã Quang Minh huyện Bắc Quang đã họp Thường trực HĐND xã phiên tháng 6 (Mở rộng). Dự họp có đồng chí Lương Tiến Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang – đơn vị Bắc Quang; đồng chí Đinh Văn Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND xã; Thường trực UBND xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Trưởng, phó các Ban HĐND xã; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND xã...
Toàn cảnh phiên họp tháng 6 Thường trực HĐND xã Quang Minh.
Phiên họp tập trung thảo luận và thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 09 HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 06 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2019; xem xét chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã; thông qua Kế hoạch giám sát (chuyên đề) của Thường trực HĐND xã về việc triển khai thực hiện các quy định về xác định mức độ khuyết tật, thực hiện chế độ, chính sách đối với đối với người khuyết tật; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân; xem xét nhân sự bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã Quang Minh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua nghe Thường trực HĐND xã trình bày dự thảo các văn bản, các đại biểu dự cuộc họp thảo luận, các ý kiến đều thống nhất nhận định: Trong 06 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND xã đã chủ động phối hợp với các Ban HĐND xây dựng kế hoạch giám sát theo chuyên đề được 01 cuộc, nội dung giám sát công tác quản lý đường giao thông nông thôn sau đầu tư xây dựng trên địa bàn xã. Các ban HĐND xã cũng đã tiến hành giám sát được 02 cuộc. Việc giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và thẩm quyền, có trọng tâm, phát huy chức năng, nhiệm vụ của HĐND. Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền xã, thôn và cá nhân cán bộ, công chức trong thực thi công việc, từ đó, có kiến nghị với UBND xã, ban quản lý các thôn kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đồng thời giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã đã duy trì tốt lịch tiếp công dân theo quy định (vào ngày 05 và 15 hàng tháng). Trong 06 tháng đầu năm, Thường trực HĐND xã đã tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của công dân liên quan đến công tác bồi thường kéo đường dây diện 0,4KV, Thường trực HĐND xã đã kịp thời chuyển đến UBND xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND xã cũng đã thống nhất dự kiến thời gian, chương trình Kỳ họp lần thứ 09, với các nội dung, như: Báo cáo của UBND xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 06 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2019; Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2019; Nghe Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ 09, HĐND huyện; Tờ trình của UBND xã đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND xã về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND xã Quang Minh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Thường trực HĐND xã về việc ban hành chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND; Báo cáo thẩm tra các văn bản trình kỳ họp của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã về; Báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND xã; Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Thường trực HĐND xã về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua Nghị quyết về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Thường trực HĐND xã về việc bẩu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã Quang Minh, khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021;Thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND xã Quang Minh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Thường trực HĐND xã Quang Minh đã họp rút kinh nghiệm nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động của HĐND xã cũng như công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp đảm bảo ngày càng khoa học và chất lượng hơn.
L.T.D