Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại huyện Yên Minh

Việc tổng hợp ý kiến cử tri, yêu cầu giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri của các cơ quan có thẩm quyền đến cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với hoạt động của HĐND và người Đại biểu HĐND. Trong nửa nhiệm kỳ đầu 2011 - 2016, HĐND huyện Yên Minh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tích cực đổi mới và sáng tạo trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, từng bước phát huy được vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri, không ngừng được quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, từng bước gắn kết giữa Đại biểu dân cử với cử tri, tạo được niềm tin của đông đảo cử tri các dân tộc trên địa bàn huyện. Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, trong đó, quy định cụ thể về thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri, cung cấp tài liệu để gửi đến các Đại biểu HĐND có thời gian nghiên cứu trước và các văn bản của các ngành chức năng trả lời về kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp gần nhất. Mặt khác, Thường trực HĐND huyện cũng đã tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri theo hình thức chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện, nhằm mục đích nâng cao chất lượng việc giải quyết các ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng; đồng thời, tạo cơ chế đối thoại giữa thủ trưởng các cơ quan chức năng với đại biểu HĐND để làm sáng tỏ những ván đề mà đông đảo cử tri quan tâm, bức xúc kiến nghị nhiều lần.
Đồng chí Phan Thị Minh – Chủ tịch HĐND huyện nghiên cứu và phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để yêu cầu ngành chức năng của huyện trả lời tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng mặc dù đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định, song việc thông tin kết quả giải quyết có lúc, có nơi còn chưa kịp thời đến với cử tri và chủ yếu được thực hiện thông qua kênh đại biểu tiếp xúc cử tri (trước và sau mỗi kỳ họp) để báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng, nên việc thông tin đôi lúc bị chậm, hiệu quả chưa cao; hình thức tiếp xúc còn đơn điệu, chưa sâu rộng, thời gian tiếp xúc ngắn nên số lượt cử tri và lượng thông tin trao đổi với Đại biểu HĐND chưa nhiều. Năng lực, trình độ của một số Đại biểu còn hạn chế, do thiếu thông tin, kỹ năng tiếp xúc, phương pháp, cách ứng xử trong đối thoại với cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc còn lúng túng, chưa chủ động.

Xuất phát từ thực tiễn của địa phương và nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, trả lời các ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng, kịp thời chuyển tải thông tin đến cử tri một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; trong thời gian tới, huyện Yên Minh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong việc nắm bắt, thu thập thông tin, tổng hợp cụ thể những ý kiến, kiến nghị của tri. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu phải họp lại để tổng hợp, phân loại các ý kiến cử tri xem thuộc thẩm quyền của cấp nào thì chuyển cấp đó giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, Tổ Đại biểu phải tích cực theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết ý kiến cử tri của Tổ mình đã đề nghị. Nếu chưa thỏa đáng, chưa nhất trí với việc trả lời của các cơ quan chức năng, các Đại biểu sẽ trực tiếp yêu cầu giải trình lại hoặc có thể đưa ra chất vấn ở kỳ họp, để trả lời cho cử tri nắm được.

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát và đôn đốc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri. Làm tốt công tác phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong trường hợp ý kiến đó thuộc thẩm quyền của huyện thì chuyển về huyện xem xét, giải quyết; còn những ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh và Trung ương thì tổng hợp và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Các ngành chức năng của huyện khi nhận được kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện chuyển đến cần tập trung giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định; trả lời cụ thể, rõ ràng các vấn đề mà cử tri quan tâm, tránh tình trạng kéo dài, gây mất niềm tin của cử tri. 

Tác giả: Hoàng Thơm